KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Prace dyplomowe

Opiekunowie | Tematy | Zapisy | Składanie pracy | Przepisy | Egzamin | Konkurs prac dyplomowych


Kto może być opiekunem pracy
Prace dyplomowe wykonywane są indywidualnie pod kierunkiem opiekuna, którym może być pracownik posiadający przynajmniej stopień doktora. Jedna osoba nie może opiekować się więcej niż 5 pracami dyplomowymi rozpoczętymi w danym roku akademickim.


Tematy prac

 


Zapisy na prace dyplomowe
Studenci chcący realizować dany temat kontaktują się (najlepiej osobiście) z osobami zgłaszającymi te tematy (przyszłymi opiekunami przyszłych prac). Można uzgodnić także temat nieumieszczony na liście.

Spośród wszystkich osób chcących pisać swoją pracę u danego pracownika wybiera on tych (według swoich własnych kryteriów), którzy będą te prace u niego realizować. Inne osoby nie zakwalifikowane przez opiekuna muszą szukać innego tematu i/lub innego opiekuna. Aż do skutku! Po porozumieniu się z opiekunem należy złożyć w dziekanacie studenckim deklarację realizacji tematu, podpisaną przez siebie, przez opiekuna wybranego tematu oraz przez kierownika kursu.

Formularz deklaracji dostępny jest w dziekanacie, pok. 352, lub  tutaj, natomiast formularz deklaracji pracy dyplomowej w j. angielskim tutaj. Termin składania deklaracji przez studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich — 15 grudnia danego roku, a dla studentów studiów inżynierskich — 15 kwietnia danego roku.

Osoby mające w planie studiów Pracownię inżynierską, Pracownię licencjacką lub Pracownię magisterską zapisują się podczas rejestracji do grupy prowadzonej przez swojego opiekuna. W przypadku braku takiej grupy, student zgłasza ten fakt na adres: usos-rejestracja@fizyka.umk.pl lub też składa podanie o wpis na zajęcia.

Informacje niezbędne przed obroną pracy dyplomowej

Najpóźniej na tydzień przed egzaminem dyplomowym należy dostarczyć do dziekana


Składanie pracy
Elektroniczną wersję pracy należy złożyć poprzez Internet w Archiwum Prac Dyplomowych wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi i tytułem w języku angielskim. Wersję drukowaną z numerem kontrolnym nadanym przez APD należy złożyć w dziekanacie tylko dla promotora lub recenzenta – jeśli promotor o takie egzemplarze wnioskował. Prace muszą być przygotowane według określonych wymogów, formatów i w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.
Tu zamieszczamy te wymagania i odpowiednie wzory
.

W załączniku podano przykładowe nazwy plików zgodne z Zarządzeniem Rektora Nr 125 z 4 czerwca 2020 r. stosowane na naszym Wydziale.


Ważne przepisy
Regulamin studiów https://www.umk.pl/studenci/regulamin/ (patrz rozdział 14)
Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4.06.2020 r. w sprawie procedury nadania tytułu zawodowego

Załączniki do zarządzenia nr 126 Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie procedury nadania tytułu zawodowego:

Zarządzenia regulujące przeprowadzenie zdalnych egzaminów dyplomowych: 


Egzamin dyplomowy

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia w dniu 13 listopada 2019 r. zatwierdziła wytyczne odnośnie prac inżynierskich realizowanych na WFAiIS oraz przebiegu egzaminu inżynierskiego.

Spis zagadnień na egzamin licencjacki z astronomii
Spis zagadnień na egzamin magisterski z astronomii
Spis zagadnień na egzamin licencjacki z fizyki
Spis zagadnień na egzamin magisterski z fizyki
Spis zagadnień na egzamin inżynierski z automatyki i robotyki (aktualizacja 16.02.2021)  
Spis zagadnień na egzamin magisterski z automatyki i robotyki
Spis zagadnień na egzamin inżynierski z fizyki technicznej
Spis zagadnień na egzamin magisterski z fizyki technicznej: sp. CSA, sp. IBI, sp. OM
Spis zagadnień na egzamin inżynierski z informatyki stosowanej
Spis zagadnień na egzamin magisterski z informatyki stosowanej

 


Konkurs prac dyplomowych
Począwszy od roku akademickiego 2015/16 prace dyplomowe wykonane w danym roku akademickim na WFAiIS mogą być nagrodzone wyróżnieniem lub tytułem najlepszej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej wykonanej na Wydziale.
Regulamin wyróżniania prac dyplomowych i konkursu na najlepsze prace na WFAiIS