Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Dla firm – przedsiębiorców i pracodawców

Przedsiębiorcy  |  Pracodawcy  |  Kontakt

Dla przedsiębiorców
Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK plasuje się w pierwszej piątce wydziałów ścisłych w Polsce (na 26 ocenianych jednostek) i jest najsilniejszym pod względem naukowym wydziałem UMK. W ostatnich latach Wydziałowi udało się zdobyć ok. 80 mln zł środków na badania, w tym także na badania prowadzone we współpracy z przemysłem i kończące się wdrożeniami. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem wdrożeniowym WFAiIS była komercjalizacja spektralnego tomografu optycznego SOCT, które w ocenie ekspertów Ministerstwa Gospodarki uznano jako 1 z 3 “polskich produktów fotonicznych, które osiągnęły poziom światowy i sukces komercyjny na rynku globalnym” [Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030].  Głównymi specjalnościami Wydziału są: fotonika, informatyka stosowana, automatyka i robotyka oraz techniki radiowe. Wartość zrealizowanych przez WFAiIS umów dotyczących prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych wynosi łącznie 1,7 mln zł netto. Zdecydowana większość opatentowanych wynalazków autorstwa pracowników WFAiIS zostaje skomercjalizowana już na etapie pomysłów wynalazczych i kupowana przez prywatne firmy. Z nieskomercjalizowanych jeszcze pomysłów mamy 2 wynalazki nagrodzone na międzynarodowym forum:

 • projekt z zakresu nauk kognitywnych „System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci” nagrodzony Złotymi Medalami w konkursie im. Luisa Lépine na 114 Targach Wynalazczości w Paryżu oraz podczas 64. Międzynarodowej wystawy The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli w głównym konkursie “Eureka Competition”
 • wynalazek “Metoda optycznej stymulacji luminescencji z modulacją kształtu pasma stymulacji” ,nagrodzony Srebrnym Medalem w Brukseli w głównym konkursie “Eureka Competition” (INNOVA 2015)

Jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami? Oto przepis, jak ją nawiązać:

 1. Sprawdźcie w naszej ofercie badawczo-naukowej, czy problem, który chcecie z nami rozwiązać może dotyczyć dziedzin, w których się specjalizujemy.
 2. Wyślijcie krótki opis problemu na adres wyfa@fizyka.umk.pl
 3. Potwierdzimy, że otrzymaliśmy wiadomość i jeżeli będziemy mogli Wam pomóc, skontaktujemy Was z najwłaściwszą do tego osobą po naszej stronie.
 4. Ustalimy wspólnie zakres merytoryczny prac, czas i sposób realizacji.
 5. Wstępnie wycenimy projekt.
 6. Jeśli zaakceptujecie wstępny budżet i harmonogram prac, przygotujemy umowę o świadczeniu usług badawczo-naukowych i specjalistycznych.
 7. Umowa będzie procedowana przez administrację UMK – czas trwania ok. 2 tygodnie.
 8. Po podpisaniu umowy będziemy gotowi do realizacji, licząc na dobrą współpracę z Państwem.

Osoba kontaktowa w sprawie współpracy z przedsiębiorcami:
dr Anna Szkulmowska
tel. +48 56 611 3246
anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl

Oferta badawczo-naukowa
Fotonika
Specjalizacja obejmuje rozwój technologii optycznych i biofotonicznych na potrzeby: diagnostyki medycznej, telekomunikacji, metrologii przemysłowych procesów technologicznych, naziemnego i satelitarnego monitoringu środowiska naturalnego w tym zanieczyszczeń, działania na rzecz bezpieczeństwa i wykrywania materiałów niebezpiecznych, tworzenia nanomateriałów aktywnych biologicznie i optycznie. Ważnym elementem tych innowacyjnych technologii jest gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie dużych zasobów danych.
Oferta technologiczna i usługowa dla gospodarki i przemysłu:

 • nowe metody biofotoniki i fotowoltaiki,
 • nieinwazyjne obrazowanie metodą tomografii optycznej,
 • pomiary własności spektralnych oraz termicznych ciał stałych oraz cieczy takich jak: absorpcja w zakresie widzialnym oraz podczerwieni, fotoluminescencja w funkcji temperatury od 10 K do pokojowej oraz pomiary termicznej dyfuzyjności, efuzyjności oraz przewodności,
 • ultra-precyzyjne optyczne techniki metrologiczne z zakresu metrologii częstotliwości i metrologii składu gazów, w tym: kalibracje względem wzorców czasu i częstotliwości, optyczne sensory zanieczyszczeń i nieszczelności (w tym całej gamy węglowodorów związanych z przemysłem energetycznym), pomiary składu chemicznego skomplikowanych mieszanek gazowych dla zastosowań przemysłowych i medycznych,
 • nowe optyczne metody komunikacji oraz opracowanie niestandardowych rozwiązań informatycznych związanych z zarządzaniem dużą ilością danych,
 • projektowanie oraz doradztwo w zakresie instrumentów optycznych przeznaczonych do badania parametrów fizycznych substancji oraz  monitorowania procesów technologicznych na podstawie pomiarów śladowych ilości gazów, zarówno gazów przemysłowych jak i zanieczyszczeń,
 • kompleksowa charakteryzacja materiałów scyntylacyjnych i fosforów (radio-, foto- i termoluminescencja, wydajność, profile czasowe) pod kątem określenia ich przydatności dla poszczególnych zastosowań (diagnostyka medyczna, optoelektronika, technika oświetleniowa, przemysł, badania naukowe w zakresie wysokich energii, itp.),
 • pomiary dozymetryczne oraz datowanie osadów oraz ceramiki archeologicznej.

Informatyka stosowana
Wykonywane są badania nad algorytmami sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W szczególności nad algorytmami meta-uczenia, które automatycznie dobierają parametry maszyn uczących w zależności od prezentowanych danych. Stosowane są przeróżne algorytmu uczące m.in. sieci neuronowe, drzewa decyzyjne czy metody minimalno-odległościowe. Stworzony został system ogólnego przeznaczenia GhostMiner, który został skomercjalizowany i rozprowadzany jest przez firmę Fujitsu Poland. Obecnie prowadzone są  prace nad system nowej generacji Intemi, który zawiera wiele algorytmów meta uczenia. Rozwijane metody stosowane były do analizy danych różnego typu: medycznych, biologicznych, biznesowych, itp.
Oferta technologiczna i usługowa dla gospodarki i przemysłu:

 • modelowanie zachowań użytkowników poprzez zastosowanie uczenia maszynowego,
 • wykorzystywanie metod uczenia maszynowego do wydobywania wiedzy z danych, co pozwala lepiej zrozumieć jakie parametry badanego procesu mają istotne znaczenie np. w przypadku danych medycznych możne w prostszy sposób opisać cechy charakterystyczne różnych jednostek chorobowych,
 • wizualizacja danych wielowymiarowych,
 • budowa systemów eksperckich w zastosowaniach do analizy danych medycznych, psychologicznych i technicznych, analizy obrazu i tekstu,
 • budowa systemu do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci,
 • audyt bezpieczeństwa danych i systemów komputerowych,
 • projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń danych elektronicznych,
 • certyfikowane szkolenia CISCO, National Instruments, Microsoft, MERU, Oracle, Linux.

Automatyka i robotyka
Pracownicy Studium Politechnicznego realizują prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących systemy mikroprocesorowe i układy programowalne, w których implementowane są zaawansowane algorytmy sterowania z elementami sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta).
Oferta technologiczna i usługowa dla gospodarki i przemysłu:

 • projektowanie i budowa zaawansowanych systemów kontrolno-pomiarowych,
 • projektowanie i wykonywanie elementów w technologii druku przestrzennego FDM,
 • projektowanie przyrządów wirtualnych (LabView),
 • projektowanie graficznych interfejsów użytkownika,
 • projektowanie i budowa robotów specjalistycznych,
 • projektowanie komór w technologii wysokiej próżni, miernictwo, energoelektronika, systemy kontrolno-pomiarowe,
 • systemy pomiaru i generacji odcinka czasu i zależności czasowych,
 • układy i systemy pomiaru wielkości elektrycznych,
 • systemy pomiaru wielkości nieelektrycznych (np. przepływ, naprężenia, temperatura),
 • systemy pomiarowo kontrolne implementowane w strukturach programowalnych,
 • projektowanie, budowa i oprogramowanie przekształtników energoelektronicznych o mocach do 10 kW,
 • projektowanie, budowa i oprogramowanie serwonapędów elektrycznych o mocach do 10 kW,
 • wdrażanie przemysłowych protokołów komunikacyjnych (EtherCat, POWERLINK) w zastosowaniu do maszyn wieloosiowych,
 • układy sterowania numerycznego z elementami sztucznej inteligencji do maszyn CNC o różnych konfiguracjach,
 • układy sterowania linii technologicznych wykorzystujące sterowniki PAC/PLC wraz z systemami akwizycji i wizualizacji danych SCADA.

Techniki radiowe
Toruńscy astronomowie eksploatując największe w Polsce teleskopy: optyczny i radiowy, stali się ekspertami w sterowaniu dużych systemów pomiarowych na odległość, budowie i eksploatacji detektorów kriogenicznych, technologii ultra szerokopasmowych sieci światłowodowych, czy też w cyfrowym przetwarzaniu danych masowych.
Oferta technologiczna i usługowa dla gospodarki i przemysłu:

 • projektowanie i wykonanie podzespołów (pasywnych i aktywnych) dla technik radiowych,
 • specjalistyczne pomiary parametrów podzespołów i urządzeń pracujących w zakresach częstotliwości radiowych,
 • specjalistyczne pomiary poziomu zakłóceń radiowych w pasmach 1 kHz do 40 GHz,
 • pomiary geodezyjne przy pomocy interferometrii radiowej w tym VLBI z precyzją milimetrów,
 • cyfrowa obróbka sygnałów, korelatory, autokorelatory, polarymetry, spektrografy.

Dla pracodawców
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej od wielu lat wypuszcza na rynek pracy zdolnych, ambitnych oraz dobrze wykształconych młodych ludzi, potrafiących radzić sobie z trudnymi i wymagającymi zadaniami.

Sylwetka absolwenta WFAiIS.

Potrzebujecie Państwo właśnie takiego pracownika? Prześlijcie do nas ofertę pracy lub praktyk, a my zapoznamy z nią naszych studentów.

Może zechcecie zainwestować i pomóc młodemu człowiekowi w zdobywaniu rzetelnej wiedzy? Takie inwestycje to czysty zysk w przyszłości. Zapraszamy do współpracy m.in. w formie sponsorowanych prac dyplomowych, fundowanych stypendiów itp.

Na rynku pracy brakuje absolwentów kierunków technicznych i ścisłych. Nie pozwólcie Państwo, aby konkurencja Was ubiegła. Już teraz skontaktujcie się z nami. Wasza firma nic nie ryzykuje, może tylko zyskać.


Kontakt w sprawie
współpracy  |  ofert pracy  |  ofert praktyk

Oferty pracy
dr Anna Szkulmowska
Broker innowacji 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
e-mail: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl
tel.: +48 56 611 3246

Oferty praktyk dla studentów
mgr inż. Andrzej Korcala
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
e-mail: korcala@fizyka.umk.pl
tel.: +48 56 611 3243 lub
+48 56 611 3281 (dziekanat)

Współpraca
dr Anna Szkulmowska
Broker innowacji 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
e-mail: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl
tel.: +48 56 611 3246