Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dla firm – przedsiębiorców i pracodawców

Przedsiębiorcy  |  Pracodawcy  |  Kontakt

Dla przedsiębiorców
Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK plasuje się w pierwszej piątce wydziałów ścisłych w Polsce (na 26 ocenianych jednostek) i jest najsilniejszym pod względem naukowym wydziałem UMK. W ostatnich latach Wydziałowi udało się zdobyć ok. 80 mln zł środków na badania, w tym także na badania prowadzone we współpracy z przemysłem i kończące się wdrożeniami. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem wdrożeniowym WFAiIS była komercjalizacja spektralnego tomografu optycznego SOCT, które w ocenie ekspertów Ministerstwa Gospodarki uznano jako 1 z 3 “polskich produktów fotonicznych, które osiągnęły poziom światowy i sukces komercyjny na rynku globalnym” [Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030].  Głównymi specjalnościami Wydziału są: fotonika, informatyka stosowana, automatyka i robotyka oraz techniki radiowe. Wartość zrealizowanych przez WFAiIS umów dotyczących prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych wynosi łącznie 1,7 mln zł netto. Zdecydowana większość opatentowanych wynalazków autorstwa pracowników WFAiIS zostaje skomercjalizowana już na etapie pomysłów wynalazczych i kupowana przez prywatne firmy. Z nieskomercjalizowanych jeszcze pomysłów mamy 2 wynalazki nagrodzone na międzynarodowym forum:

 • projekt z zakresu nauk kognitywnych „System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci” nagrodzony Złotymi Medalami w konkursie im. Luisa Lépine na 114 Targach Wynalazczości w Paryżu oraz podczas 64. Międzynarodowej wystawy The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli w głównym konkursie “Eureka Competition”
 • wynalazek “Metoda optycznej stymulacji luminescencji z modulacją kształtu pasma stymulacji” ,nagrodzony Srebrnym Medalem w Brukseli w głównym konkursie “Eureka Competition” (INNOVA 2015)

Jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami? Oto przepis, jak ją nawiązać:

 1. Sprawdźcie w naszej ofercie badawczo-naukowej, czy problem, który chcecie z nami rozwiązać może dotyczyć dziedzin, w których się specjalizujemy.
 2. Wyślijcie krótki opis problemu na adres wyfa@fizyka.umk.pl
 3. Potwierdzimy, że otrzymaliśmy wiadomość i jeżeli będziemy mogli Wam pomóc, skontaktujemy Was z najwłaściwszą do tego osobą po naszej stronie.
 4. Ustalimy wspólnie zakres merytoryczny prac, czas i sposób realizacji.
 5. Wstępnie wycenimy projekt.
 6. Jeśli zaakceptujecie wstępny budżet i harmonogram prac, przygotujemy umowę o świadczeniu usług badawczo-naukowych i specjalistycznych.
 7. Umowa będzie procedowana przez administrację UMK – czas trwania ok. 2 tygodnie.
 8. Po podpisaniu umowy będziemy gotowi do realizacji, licząc na dobrą współpracę z Państwem.

Osoba kontaktowa w sprawie współpracy z przedsiębiorcami:
dr Anna Szkulmowska
tel. +48 56 611 3246
anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl

Oferta badawczo-naukowa
Fotonika
Specjalizacja obejmuje rozwój technologii optycznych i biofotonicznych na potrzeby: diagnostyki medycznej, telekomunikacji, metrologii przemysłowych procesów technologicznych, naziemnego i satelitarnego monitoringu środowiska naturalnego w tym zanieczyszczeń, działania na rzecz bezpieczeństwa i wykrywania materiałów niebezpiecznych, tworzenia nanomateriałów aktywnych biologicznie i optycznie. Ważnym elementem tych innowacyjnych technologii jest gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie dużych zasobów danych.
Oferta technologiczna i usługowa dla gospodarki i przemysłu:

 • nowe metody biofotoniki i fotowoltaiki,
 • nieinwazyjne obrazowanie metodą tomografii optycznej,
 • pomiary własności spektralnych oraz termicznych ciał stałych oraz cieczy takich jak: absorpcja w zakresie widzialnym oraz podczerwieni, fotoluminescencja w funkcji temperatury od 10 K do pokojowej oraz pomiary termicznej dyfuzyjności, efuzyjności oraz przewodności,
 • ultra-precyzyjne optyczne techniki metrologiczne z zakresu metrologii częstotliwości i metrologii składu gazów, w tym: kalibracje względem wzorców czasu i częstotliwości, optyczne sensory zanieczyszczeń i nieszczelności (w tym całej gamy węglowodorów związanych z przemysłem energetycznym), pomiary składu chemicznego skomplikowanych mieszanek gazowych dla zastosowań przemysłowych i medycznych,
 • nowe optyczne metody komunikacji oraz opracowanie niestandardowych rozwiązań informatycznych związanych z zarządzaniem dużą ilością danych,
 • projektowanie oraz doradztwo w zakresie instrumentów optycznych przeznaczonych do badania parametrów fizycznych substancji oraz  monitorowania procesów technologicznych na podstawie pomiarów śladowych ilości gazów, zarówno gazów przemysłowych jak i zanieczyszczeń,
 • kompleksowa charakteryzacja materiałów scyntylacyjnych i fosforów (radio-, foto- i termoluminescencja, wydajność, profile czasowe) pod kątem określenia ich przydatności dla poszczególnych zastosowań (diagnostyka medyczna, optoelektronika, technika oświetleniowa, przemysł, badania naukowe w zakresie wysokich energii, itp.),
 • pomiary dozymetryczne oraz datowanie osadów oraz ceramiki archeologicznej.

Informatyka stosowana
Wykonywane są badania nad algorytmami sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W szczególności nad algorytmami meta-uczenia, które automatycznie dobierają parametry maszyn uczących w zależności od prezentowanych danych. Stosowane są przeróżne algorytmu uczące m.in. sieci neuronowe, drzewa decyzyjne czy metody minimalno-odległościowe. Stworzony został system ogólnego przeznaczenia GhostMiner, który został skomercjalizowany i rozprowadzany jest przez firmę Fujitsu Poland. Obecnie prowadzone są  prace nad system nowej generacji Intemi, który zawiera wiele algorytmów meta uczenia. Rozwijane metody stosowane były do analizy danych różnego typu: medycznych, biologicznych, biznesowych, itp.
Oferta technologiczna i usługowa dla gospodarki i przemysłu:

 • modelowanie zachowań użytkowników poprzez zastosowanie uczenia maszynowego,
 • wykorzystywanie metod uczenia maszynowego do wydobywania wiedzy z danych, co pozwala lepiej zrozumieć jakie parametry badanego procesu mają istotne znaczenie np. w przypadku danych medycznych możne w prostszy sposób opisać cechy charakterystyczne różnych jednostek chorobowych,
 • wizualizacja danych wielowymiarowych,
 • budowa systemów eksperckich w zastosowaniach do analizy danych medycznych, psychologicznych i technicznych, analizy obrazu i tekstu,
 • budowa systemu do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci,
 • audyt bezpieczeństwa danych i systemów komputerowych,
 • projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń danych elektronicznych,
 • certyfikowane szkolenia CISCO, National Instruments, Microsoft, MERU, Oracle, Linux.

Automatyka i robotyka
Pracownicy Studium Politechnicznego realizują prace badawcze w zakresie nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, wykorzystujących systemy mikroprocesorowe i układy programowalne, w których implementowane są zaawansowane algorytmy sterowania z elementami sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta).
Oferta technologiczna i usługowa dla gospodarki i przemysłu:

 • projektowanie i budowa zaawansowanych systemów kontrolno-pomiarowych,
 • projektowanie i wykonywanie elementów w technologii druku przestrzennego FDM,
 • projektowanie przyrządów wirtualnych (LabView),
 • projektowanie graficznych interfejsów użytkownika,
 • projektowanie i budowa robotów specjalistycznych,
 • projektowanie komór w technologii wysokiej próżni, miernictwo, energoelektronika, systemy kontrolno-pomiarowe,
 • systemy pomiaru i generacji odcinka czasu i zależności czasowych,
 • układy i systemy pomiaru wielkości elektrycznych,
 • systemy pomiaru wielkości nieelektrycznych (np. przepływ, naprężenia, temperatura),
 • systemy pomiarowo kontrolne implementowane w strukturach programowalnych,
 • projektowanie, budowa i oprogramowanie przekształtników energoelektronicznych o mocach do 10 kW,
 • projektowanie, budowa i oprogramowanie serwonapędów elektrycznych o mocach do 10 kW,
 • wdrażanie przemysłowych protokołów komunikacyjnych (EtherCat, POWERLINK) w zastosowaniu do maszyn wieloosiowych,
 • układy sterowania numerycznego z elementami sztucznej inteligencji do maszyn CNC o różnych konfiguracjach,
 • układy sterowania linii technologicznych wykorzystujące sterowniki PAC/PLC wraz z systemami akwizycji i wizualizacji danych SCADA

Usługi pomiaru i oceny błędów statycznych i dynamicznych w maszynach sterowanych numerycznie
Oferta usług pomiarowych:

 • Usługa pomiaru błędów statycznych maszyn sterowanych numerycznie (CNC) za pomocą interferometru laserowego Renishaw XL-80
  • Pomiar liniowy – dokładność pozycjonowania wzdłuż osi liniowej (rozdzielczość 1nm),
  • Pomiar kątowy – pochylenie w pionie i odchylenie poziome wzdłuż osi
  • Pomiar prostoliniowości – błędy w płaszczyznach prostopadłych do danej osi
  • Pomiar osi obrotowych – dokładność pozycjonowania kątowego osi obrotowej
  • Pomiar prostopadłości dwóch nominalnie prostopadłych osi
  • Generowanie tablic błędów i kompensacji błędów na podstawie pomiarów.
 • Usługa pomiaru błędów dynamicznych maszyn sterowanych numerycznie (CNC) za pomocą interferometru laserowego Renishaw XL-80.
  Pomiar ciągły położenia osi lub innego elementu konstrukcyjnego. Możliwe jest uzyskanie informacji o błędach nadążania osi, ugięciu i wibracjach elementów konstrukcyjnych maszyny (np. belki w maszynach typu bramowego). Urządzenie pomiarowe XL-80 wyposażone jest dodatkowo w analogowy i kwadraturowy sygnał wejściowy oraz cyfrowe wejście wyzwalające, co umożliwia synchronizację odczytów z układem sterowania maszyny klienta.
 • Usługa pomiaru i oceny błędów w maszynach sterowanych numerycznie z wykorzystaniem pręta kinematycznego Renishaw QC20-W Ballbar.
  Pomiar polega na wykonaniu trajektorii kołowej i rejestracji odchyłek od zadanego okręgu.Na podstawie pomiaru można zbiorczo określić następujące błędy w wybranej płaszczyźnie:

  • Niedopasowanie skalowania
  • Odchyłka prostopadłości
  • Odchyłka prostoliniowości
  • Błąd cykliczny
  • Luz zwrotny
  • Luz poprzeczny
  • Błąd nadążania
  • Błąd nawrotu

  Dla dużych maszyn konieczne jest przeprowadzenie większej liczby testów tak by pokryć całe pole robocze. Test urządzeniem Ballbar jest mniej dokładny niż pomiar interferometryczny. Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnej oceny błędów za pomocą pręta kinematycznego Ballbar a następnie precyzyjny pomiar wybranych błędów za pomocą interferometru, w szczególności dla maszyn o dużym polu roboczym. Możliwe jest zestawienie trzech pomiarów w płaszczyznach XY, YZ, ZX w celu określenia błędów wolumetrycznych (przestrzennych).

  Cennik usług

 • Osoba do kontaktu:
  dr inż. Krystian Erwiński
  erwin@umk.pl

 • Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania i rozwoju układów sterowania maszyn, urządzeń technologicznych i systemów zrobotyzowanych.
  Oferujemy realizację prac badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie nowych sterowników do maszyn wieloosiowych sterowanych numerycznie jak również maszyn technologicznych i systemów zrobotyzowanych. W szczególności posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie optymalizacji układów regulacji napędów elektrycznych, optymalizacji trajektorii ruchu maszyn wieloosiowych, systemów bazujących na sztucznej inteligencji. Posiadamy doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania układów sterowania na bazie PC (PC-based control), sterowników PLC, systemów mikroprocesorowych. Prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe w zakresie komunikacji w układach sterowania maszyn w oparciu o magistrale czasu rzeczywistego Powerlink i EtherCAT. Oferujemy również realizację modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności układów sterowania klienta. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i dostępowi do zaawansowanej aparatury badawczej oferujemy realizację innowacyjnych układów sterowania dostosowanych do potrzeb klienta.
 • Cennik usług

  Osoba do kontaktu:
  dr inż. Krystian Erwiński
  erwin@umk.pl

Usługi pomiaru efektywności energetycznej przekształtników energoelektronicznych oraz wibracji i hałasu akustycznego
Lista dostępnej aparatury badawczej:

 1. Programowalne źródła napięcia DC:
  • Keysight N8742A – 3,3 kW (0÷600 VDC, 0÷5,5 A);
  • Ametek Sorensen DLM 600-6.6E – 4,0 kW (0÷600 VDC, 0÷6,6 A);
  • Keysight N8762A – 5,1 kW (0÷600 VDC, 0÷8,5 A);
 2. Aktywne obciążenie aktywne DC/AC 3 x 4,5 kW:
  • 3 x Chroma 63804 (0÷350 VAC, 0÷45 A);
 3. Analizator mocy:
  • Yokogawa WT5000 (6 kanałów, 0÷1000 V, 0÷30 A).
 4. Oscyloskop szerokopasmowy z zestawem sond pomiarowych:
  • LeCroy HDO4054A (4 kanały, 500 MHz);
  • 4 x Izolowana sonda napięciowa Pintek DP-200PRO (±800 V, DC÷200 MHz);
  • 3 x Sonda prądowa Pintek PA-699 (± 40A, DC÷1.5 MHz);
 5. Zestaw do pomiaru oraz analizy hałasu oraz wibracji:
  • Brüel & Kjær Hand held analyzer Type 2270 ;
  • 2 x mikrofon Type 4189;
  • Laserowy czujnik tacho Type 2981;
  • Akcelerometr Type 4533-B (0.2÷12.8 kHz);
  • Akcelerometr Type 4519 (1÷20 kHz);
  • Akcelerometr Type 8344 (0.2÷3 kHz).


Oferowane usługi badawcze

 1. Pomiary oraz analiza sprawności energetycznej urządzeń do przekształcania energii elektrycznej (układy mechaniczne oraz elektromechaniczne);
 2. Synteza oraz analiza działania algorytmów sterowania w układach regulacji w przekształtnikach energoelektronicznych;
 3. Opracowanie prototypowych układów mikroprocesorowych w zastosowaniu do układów przekształtnikowych i napędowych;
 4. Pomiar i analiza wytwarzanych wibracji oraz hałasu w urządzeniach elektromechanicznych i mechanicznych;
 5. Usługa udostępnienia aparatury badawczo-pomiarowej znajdującej się na wyposażeniu laboratorium przekształtników i napędów elektrycznych.

Cennik usług

Osoba do kontaktu:
dr inż. Łukasz Niewiara
lukniewiara@umk.pl

Techniki radiowe
Toruńscy astronomowie eksploatując największe w Polsce teleskopy: optyczny i radiowy, stali się ekspertami w sterowaniu dużych systemów pomiarowych na odległość, budowie i eksploatacji detektorów kriogenicznych, technologii ultra szerokopasmowych sieci światłowodowych, czy też w cyfrowym przetwarzaniu danych masowych.
Oferta technologiczna i usługowa dla gospodarki i przemysłu:

 • projektowanie i wykonanie podzespołów (pasywnych i aktywnych) dla technik radiowych,
 • specjalistyczne pomiary parametrów podzespołów i urządzeń pracujących w zakresach częstotliwości radiowych,
 • specjalistyczne pomiary poziomu zakłóceń radiowych w pasmach 1 kHz do 40 GHz,
 • pomiary geodezyjne przy pomocy interferometrii radiowej w tym VLBI z precyzją milimetrów,
 • cyfrowa obróbka sygnałów, korelatory, autokorelatory, polarymetry, spektrografy.

Dla pracodawców
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej od wielu lat wypuszcza na rynek pracy zdolnych, ambitnych oraz dobrze wykształconych młodych ludzi, potrafiących radzić sobie z trudnymi i wymagającymi zadaniami.

Sylwetka absolwenta WFAiIS.

Potrzebujecie Państwo właśnie takiego pracownika? Prześlijcie do nas ofertę pracy lub praktyk, a my zapoznamy z nią naszych studentów.

Może zechcecie zainwestować i pomóc młodemu człowiekowi w zdobywaniu rzetelnej wiedzy? Takie inwestycje to czysty zysk w przyszłości. Zapraszamy do współpracy m.in. w formie sponsorowanych prac dyplomowych, fundowanych stypendiów itp.

Na rynku pracy brakuje absolwentów kierunków technicznych i ścisłych. Nie pozwólcie Państwo, aby konkurencja Was ubiegła. Już teraz skontaktujcie się z nami. Wasza firma nic nie ryzykuje, może tylko zyskać.


Kontakt w sprawie
współpracy  |  ofert pracy  |  ofert praktyk

Oferty pracy
dr Anna Szkulmowska
Broker innowacji 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
e-mail: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl
tel.: +48 56 611 3246

Oferty praktyk dla studentów
mgr inż. Andrzej Korcala
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
e-mail: korcala@fizyka.umk.pl
tel.: +48 56 611 3243 lub
+48 56 611 3281 (dziekanat)

Współpraca
dr Anna Szkulmowska
Broker innowacji 
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
e-mail: anna.szkulmowska@fizyka.umk.pl
tel.: +48 56 611 3246