Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Prace dyplomowe nagrodzone w konkursach

Wydziałowym  |  Ogólnopolskich

Od roku akademickiego 2015/16 na Wydziale wyróżniane są prace dyplomowe na poszczególnych kierunkach studiów, a spośród nich wybierane są: najlepsza praca licencjacka, najlepsza praca inżynierska i najlepsza praca magisterska. Odbywa się to według regulaminu ustalonego przez Radę Wydziału. Niezależnie od tego prace wykonane na Wydziale biorą czasem udział w konkursach ogólnopolskich, organizowanych przez różne instytucje.

Prace nagrodzone w konkursie wydziałowym

Wykonane w roku 2021/22

Wykonane w roku 2020/21

Wykonane w roku 2019/20

Wykonane w roku 2018/19

Wykonane w roku 2017/18

Wykonane w roku  2016/17

Wykonane w roku 2015/16


Prace nagrodzone w konkursach ogólnopolskich:


Mgr Kamil Stankiewicz otrzymał Nagrodę I stopnia w XXXI Konkursie PKOpto 2022 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki za pracę magisterską pt. “Development of an optoelectronic system for high optical power accumulation in the context of fundamental physics studies” napisaną pod opieką dr. hab. Piotra Wcisło, prof. UMK.


Lic. Maciej Gancewski otrzymał Srebrny Medal Chemii za pracę licencjacką pt. „Quantum scattering of diatomic molecules with non-zero spin”. Celem konkursu “Złoty Medal Chemii” jest wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Lic. Kamil Stankiewicz został wyróżniony za pracę licencjacką „Manifestation of subtle collisional effects in molecular spectra; accurate ab initio scattering calculations for He-perturbed HD” w Konkursie “Złoty Medal Chemii”. Celem konkursu jest wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Mgr Jakub Szlachetka (absolwent fizyki) uzyskał nagrodę III stopnia w XXIX Konkursie PKOpto 2020 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki za pracę magisterską pt. “Zjawisko kwantowej interferencji fotonów na nieunitarnych płytkach światłodzielących” napisaną pod opieką dr. Piotra Kolenderskiego.


Lic. Michał Żebrowski (absolwent fizyki stopnia pierwszego) dostał się do finału powyższego konkursu z pracą licencjacką “Wpływ modulacji wzbudzenia na właściwości emisji antystokesowskiej jonu Er3+”. Opiekunem był dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK.


Mgr inż. Maciej Ćwierzona oraz lic. Jakub Szlachetka zdobyli wyróżnienia w XXVII Konkursie PKOpto 2018 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki. Obie prace zostały wykonane w Instytucie Fizyki UMK. Praca magisterska p. Ćwierzony “Mikroskopia optyczna bliskiego pola” została wykonana pod opieką dr. Dawida Piątkowskiego, zaś praca licencjacka p. Szlachetki “Charakteryzacja widmowa nanostruktur” pod opieką dr. Piotra Kolenderskiego. Konkurs organizowany jest przez Polski Komitet Optoelektroniki SEP i dedykowany jest pracom dotyczącym tematyki z dziedziny optoelektroniki, fotoniki i optyki.


Lic. Mateusz Witkowski zdobył wyróżnienie w  w ogólnopolskim konkursie “Złoty Medal Chemii” na najlepsze prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii i jej pogranicza organizowanym przez  Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Praca licencjacka p. Witkowskiego “Opis korelacji elektronowej w spinowo separowalnej metodzie MP2” została wykonana w Instytucie Fizyki UMK, pod opieką prof. dr. hab. Ireneusza Grabowskiego. Praca ta została również wyróżniona jako jedna z najlepszych prac dyplomowych wykonanych na Wydziale FAiIS w roku akademickim 2016/2017.
Obecnie p. Mateusz Witkowski kontynuuje studia drugiego stopnia na kierunku fizyka.
http://www.zlotymedalchemii.pl/?id=laureaci
fotogaleria: http://ichf.edu.pl/ZMCh2017/index.html


Mgr inż. Jakub Rydzewski zdobył główną nagrodę w VII edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki i biologii obliczeniowej obronioną w roku 2014. Promotorem mgra Rydzewskiego  był prof. Wiesław Nowak. Szczegółowe wyniki zamieszczone w nagrodzonej pracy pt. “Nowe algorytmy modelowania procesu dysocjacji liganda z receptora” zostały zaprezentowane przez autora podczas specjalnej sesji konkursowej na VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w Lublinie.
Pan Rydzewski był po studiach naszym doktorantem. W czerwcu 2018 r. obronił doktorat wykonany pod kierunkiem prof. Wiesława Nowaka. Jest obecnie naszym pracownikiem.


Mgr Kamil Brylew i mgr Szymon Wójtewicz, nasi absolwenci z roku 2009/10 a następnie doktoranci, otrzymali nagrody trzeciego stopnia w organizowanym przez Polski Komitet Optoelektroniki XIX Konkursie im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z optoelektroniki w 2010 roku.

Dr Szymon Wójtewicz zakończył obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w roku 2014. Pracuje w Instytucie Fizyki UMK. We wrześniu 2017 r. otrzymał grant Mobilność+ na staż w Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche we Włoszech.
Dr Kamil Brylew uzyskał stopień doktora w 2016 r. Obecnie jest adiunktem w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku.


Praca magisterska mgr. inż. Mateusza Borkowskiego na temat “Optyczna kontrola oddziaływań międzyatomowych w ultrazimnym iterbie”, wykonana pod opieką dr. hab. Romana Ciuryło, została w roku 2011 nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą II stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie.


Mgr Szymon Śmiga absolwent fizyki UMK, obecnie uczestnik studiów doktoranckich WFAiIS, został laureatem Nagrody im. prof. Jacka Rychlewskiego za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki.
Nagrodzona praca magisterska, zatytułowana “Analiza efektywności różnych wariantów metody OEP zastosowanej do układów atomowych i molekularnych”, wykonana została pod kierunkiem dra hab. Ireneusza Grabowskiego w Zakładzie Teorii Układów Wieloelektronowych IF UMK w 2009 roku.

Nagroda im. prof. Jacka Rychlewskiego, zmarłego w 2003 roku wybitnego chemika kwantowego, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nadawana jest raz w roku za najlepszą pracę magisterską z zakresu chemii kwantowej. Patronat nad tym prestiżowym wyróżnieniem sprawuje Polskie Towarzystwo Chemiczne. Wyboru laureata dokonuje Kapituła na podstawie przedstawionych dokumentów (praca, opinia promotora) i opinii recenzentów.


Mgr Justyna Chojnacka, nasza absolwentka nauczycielskich studiów na kierunku fizyka z roku 2007/2008, otrzymała nagrodę II stopnia im. Arkadiusza Piekary przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za najlepsze prace magisterskie. Nagrodzoną pracę magisterską noszącą tytuł “O ujemnym załamaniu fal” mgr Chojnacka wykonała pod kierunkiem prof. Mirosława Bylickiego.