Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Strategia WFAiIS

Strategia UMK na lata 2021-2026
Strategia umiędzynarodowienia WFAiIS na lata 2018-2022
Strategia WFAiIS na lata 2012-2020

Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcenie w odniesieniu do najnowszych osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii. Uwzględniamy przy tym potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki. Wychowujemy studentów na ludzi wykształconych, zdolnych do samodzielnego kształtowania życiowych karier, społecznie odpowiedzialnych, otwartych i o szerokich horyzontach.

Zajmujemy wysoką pozycję wśród najwyżej cenionych krajowych instytucji naukowych, posiadamy naukową kategorię A, a prowadzone tu badania są rozpoznawalne w świecie. Tutaj znajduje się największy w Polsce radioteleskop pracujący w międzynarodowej wielkobazowej sieci obserwacyjnej. Tu zbudowano pierwszy i jedyny w Polsce Optyczny Zegar Atomowy – jeden z najdokładniejszych w świecie wzorców czasu. Jesteśmy pionierami w odkrywaniu pozasłonecznych planet. Zbudowaliśmy i skomercjalizowaliśmy tomograf optyczny – urządzenie do bezinwazyjnej diagnostyki oka. Jesteśmy uczelnianym i regionalnym liderem w zdobywaniu krajowych i międzynarodowych grantów badawczych. Prowadzimy rozległą współpracę międzynarodową z ponad stu dwudziestoma instytucjami naukowymi z niemal czterdziestu krajów.

Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji jednego z czołowych ośrodków w Polsce prowadzącego badania na światowym poziomie i zapewniającego najwyższą jakość kształcenia. Prowadzone przez nas kierunki studiów posiadają wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz akredytację europejskich uczelni technicznych. Dążymy do większego umiędzynarodowienia studiów poprzez wprowadzanie angielskojęzycznej oferty dydaktycznej oraz prowadzenie letnich szkół i praktyk dla studentów i doktorantów z zagranicy. Poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym tworzymy warunki do osiągania większego stopnia konkurencyjności naszych absolwentów na rynku pracy.