Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Informacje dla doktorantów

Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Nauk Fizycznych:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
dyżur: wtorek 9.45 – 10.30, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS:
mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. +48 56 611 3249


Plany i programy studiów:

Zajęcia dla doktorantów (Courses for doctoral studies)

Lista wykładów ogólnouniwersyteckich w roku akademickim 2020/21.


Indywidualne plany studiów i sprawozdania (wzory dokumentów)


Samorząd Doktorantów UMK


Stypendium Rektora

wynosi 1500 zł, przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Stypendium socjalne

wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl

Generator wniosków o stypendium socjalne zostanie uruchomiony od 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do 5 listopada 2021 r. do godz. 23:59

Ponowne uruchomienie generatora wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy nastąpi w terminie od 10 listopada 2021 r. od godz. 6:00 do 28 lutego 2022 r. do godz. 15:00

Generator wniosków o stypendium rektora zostanie uruchomiony od 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do 5 listopada 2021 r. do godz. 23:59

Generator wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony od 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do 5 listopada 2021 r. do godz. 23:59

Ponowne uruchomienie generatora wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych nastąpi w terminie od 10 listopada 2021 r. od godz. 6:00 do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

Generator wniosków o zapomogę zostanie uruchomiony od 18 października 2021 r. od godz. 12:00 do 30 września 2022 r. do godz. 15:00

UWAGA !

Wniosek o stypendia należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk oraz wymagane dokumenty przesłać pocztą  do składu orzekającego Komisji Stypendialnej na adres wydziału.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

UWAGA !

Składanie wniosków w okresie pandemii

  • Zapomoga – zapomogi dla doktorantów rozpatruje i przyznaje rektor. Ewentualne wnioski o przyznanie zapomogi proszę kierować do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosić będzie 400 zł miesięcznie. Przysługuje doktorantom, których dochód na osobę w rodzinie doktoranta nie przekracza kwoty 686,40 zł netto.

Stypendium przyznaje się na okres do 5 miesięcy.

Stypendium w zwiększonej wysokości wynosi 550 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności, wynosi:

stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium
znaczny 750
umiarkowany 650
lekki 550

Szczegółowe informacje nt. zapomóg znajdują się na stronie:http://www.stypendia.umk.pl/zapomoga-2


Procedura przeprowadzenia przewodu doktorskiego