Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Informacje dla doktorantów

Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Nauk Fizycznych:
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska
dyżur: wtorek 9.45 – 10.30, w dziekanacie; tel.: +48 56 611 3035; email: magda@astro.umk.pl

Obsługa administracyjna doktorantów w dziekanacie WFAiIS:
mgr Dorota Pipczyńska
email: dpipczynska@fizyka.umk.pl, tel. +48 56 611 3249


Plany i programy studiów:

Zajęcia dla doktorantów (Courses for doctoral studies)

Lista wykładów ogólnouniwersyteckich w roku akademickim 2020/21.


Indywidualne plany studiów i sprawozdania (wzory dokumentów)


Samorząd Doktorantów UMK


Stypendium Rektora

wynosi 1500 zł, przyznawane jest na okres 9 miesięcy.

Stypendium socjalne

wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.stypendia.umk.pl

Generator wniosków o stypendium socjalne zostanie uruchomiony od

Generator wniosków o stypendium rektora zostanie uruchomiony od

Generator wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony od

Ponowne uruchomienie generatora wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Generator wniosków o zapomogę zostanie uruchomiony od

UWAGA !

Wniosek o stypendia należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i i podpisany wydruk oraz wymagane dokumenty przesłać pocztą  do składu orzekającego Komisji Stypendialnej na adres wydziału.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

UWAGA !

Składanie wniosków w okresie pandemii

  • Zapomoga – zapomogi dla doktorantów rozpatruje i przyznaje rektor. Ewentualne wnioski o przyznanie zapomogi proszę kierować do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich.

Stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosić będzie 400 zł miesięcznie. Przysługuje doktorantom, których dochód na osobę w rodzinie doktoranta nie przekracza kwoty 686,40 zł netto.

Stypendium przyznaje się na okres do 5 miesięcy.

Stypendium w zwiększonej wysokości wynosi     zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności, wynosi:

stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium
znaczny
umiarkowany
lekki

Szczegółowe informacje nt. zapomóg znajdują się na stronie:http://www.stypendia.umk.pl/zapomoga-2


Procedura przeprowadzenia przewodu doktorskiego