Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Projekt PROM

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na UMK

Projekt PROM ma na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań oraz kształcenia na studiach III stopnia na UMK w zakresie astronomii, fizyki, chemii, matematyki, informatyki, kognitywistyki i psychologii. Realizowany jest od 1 października 2018 do 30 września 2019 i przewiduje trzy główne rodzaje działań:

 1. Dofinansowanie udziału doktorantów i profesorów wizytujących z zagranicy w szkole letniej z zakresu astrochemii, chemii kwantowej i precyzyjnej spektroskopii, która odbędzie się w dniach 1-12 lipca 2019 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu
 2. Dofinansowanie udziału doktorantów z UMK w międzynarodowych konferencjach naukowych, w ramach dyscyplin wpieranych w projekcie oraz pozostających w związku tematycznym z przygotowywaną pracą doktorską; doktoranci zobowiązani są przedstawić wyniki swoich badań w postaci plakatu konferencyjnego lub prezentacji
 3. Dofinansowanie udziału doktorantów w krótkich formach kształcenia takich jak staże badawcze, warsztaty itp., które są ściśle związane z tematyką przygotowywanej pracy doktorskiej; dofinansowanie obejmuje wyjazdy doktorantów UMK za granicę oraz przyjazdy doktorantów zagranicznych na staże na UMK.

Zasady dofinansowania
Dofinansowaniu podlega zakwaterowanie i podróż obliczone na podstawie ryczałtu biorącego pod uwagę długość pobytu oraz odległość do miejsca docelowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu), a także w przypadku wyjazdów doktorantów z UMK za granicę – opłata za udział w spotkaniu (np. konferencyjna) po kosztach rzeczywistych.

Procedura składania wniosków
W projekcie przewidziane są dwa nabory, które będą otwarte od 30 października 2018 oraz 7 stycznia 2019 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 listopada 2018 roku (nabór pierwszy – działania II i III) oraz 25 stycznia 2019 roku (nabór pierwszy dla działania I i nabór uzupełniający dla działania II, III). Rozstrzygnięcie wyników nastąpi do dnia 6 grudnia 2018 roku (nabór pierwszy) oraz 17 lutego 2019 roku (nabór drugi).

Zgłoszenia w języku angielskim należy przesłać drogą emailową do pani Moniki Korzeniewskiej w Instytucie Fizyki UMK (monikak@fizyka.umk.pl). Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys wraz z listą publikacji,
  • list motywacyjny precyzującego związek planowanego wyjazdu z tematyką przygotowywanej pracy doktorskiej,
  • (opcjonalnie) list polecający od opiekuna pracy doktorskiej,
  • (w przypadku działania II) informację o planowanym wystąpieniu konferencyjnym,
  • (w przypadku działania III) list polecający od opiekuna stażu lub organizatora spotkania,
  • w wiadomości e-mail w języku polskim lub angielskim: treść oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem projektu oraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (wzór w Regulaminie).

Szczegółowe wskazówki odnośnie informacji, na które warto zwrócić uwagę w przygotowaniu zgłoszenia, znajdują się w Regulaminie projektu.

Procedura oceny
Nadesłane zgłoszenie oceniane jest przez Naukowy Komitet Organizacyjny (działanie I) lub Komisję Kwalifikacyjną (działania II i III) pod względem formalnym i merytorycznym. Wartość merytoryczna wniosku oceniana będzie biorąc pod uwagę:

 • jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych, w szczególności publikacji międzynarodowych, w których wkład doktoranta jest wiodący;
 • motywacji doktoranta do dalszej pracy naukowej; w przypadku staży (działanie III): również w kontekście planowanej współpracy z partnerem zagranicznym; w przypadku szkoły letniej (działanie I): z uwzględnieniem wpływu udziału szkoły na dalsze plany naukowe;
 • plan badawczy (działanie III / staże), z uwzględnieniem związku tematycznego z przygotowywaną pracą doktorską;
 • wartość merytoryczna planowanego wystąpienia konferencyjnego (działanie I i II);
 • ranga konferencji lub instytucji goszczącej (działanie II lub III);
 • przygotowanie merytoryczne do udziału w szkole letniej i związek tematyczny z pracą doktorską (działanie I);

Kontakt
Asystent koordynatora projektu – mgr Monika Korzeniewska (monikak@fizyka.umk.pl)
Koordynator projektu – dr Agata Karska (agata.karska@umk.pl)

Dokumenty do pobrania
Regulamin projektu PROM
Załącznik nr 1 – Stawki ryczałtowe obowiązujące w programie NAWA PROM
Załącznik nr 2 – Wzór umowy z uczestnikiem projektu z załącznikami