Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Programy wymiany studenckiej

Mobilność studentów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jest realizowana przez szereg programów.

PROGRAM ERASMUS+ 2021-2027

Wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ mogą mieć charakter studiów lub praktyk.

Aktualne rekrutacje na wyjazdy studentów i doktorantów obejmują następujące typu mobilności:

1. Studia długoterminowe dla studentów / doktorantów (semestralne / roczne) w roku 2024/2025 w formie mobilności fizycznej lub mieszanej (fizycznej min. 60 dni + wirtualnej)zasady

Rekrutacja na wyjazdy na studia na semestr zimowy, semestr letni oraz cały rok akademicki 2024/2025 odbywa się w dniach od 5 lutego do 15 marca 2024 r.

2. Studia krótkoterminowe dla doktorantów (5-30 dni)  w roku 2024/2025 w formie mobilności fizycznejzasady

Rekrutacja ciągła do wyczerpania limitu środków.

3. Mieszane Kursy Intensywne / Blended Intensive Programmes (BIP) dla studentów i doktorantów w roku 2024/2025 w formie mobilności fizycznej (5-30 dni), połączonej z obowiązkową mobilnością wirtualnązasady

Rekrutacja ciągła do wyczerpania limitu środków.

4. Praktyki długoterminowe dla studentów / doktorantów oraz praktyki krótkoterminowe dla doktorantów w roku 2024/2025zasady

Rekrutacja ciągła do wyczerpania limitu środków.

Na wyjazdy mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na jednolitych studiach magisterskich, na studiach I lub II stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych), bądź są uczestnikami studiów III stopnia (tj. doktoranckich: stacjonarnych lub niestacjonarnych), a umowa z uczelnią partnerską wskazuje na możliwość podjęcia zagranicznych studiów III stopnia;
  • nie wykorzystali jeszcze przysługującego im tzw. kapitału mobilności – do 12 miesięcy na każdym (tj. I, II lub III) stopniu studiów;
  • w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą przyjęci co najmniej na drugi rok studiów I stopnia; absolwenci studiów I stopnia, którzy zamierzają kontynuować naukę na UMK na studiach II stopnia, mogą przystąpić do rekrutacji dopiero jako pełnoprawni studenci uczelni, a wyjechać najwcześniej w semestrze letnim na I roku studiów II stopnia;
  • dobrze znają język obcy, w jakim prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej, która wskazywana jest przez studenta w jego wniosku o przyznanie wyjazdu;
  • osiągali dobre wyniki w nauce na studiach (w dotychczasowym ich przebiegu);
  • w poprzednich latach nie zrezygnowali z wyjazdu bez powiadomienia Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ – Pełnomocnika Dziekana WFAiIS ds. Mobilności lub Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej UMK;
  • nie zostali zawieszeni w prawach studenta oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie dyscyplinarne, jak również którzy nie zostali ukarani karą dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni.

Informacje dla studentów wyjeżdzających

Student powinien we własnym zakresie zapoznać się z ofertą programową wybranego ośrodka partnerskiego. Wydziałowa rekrutacja obejmuje tylko te uczelnie partnerskie, z którymi WFAiIS ma zawarte umowy międzyinstytucjonalne.

Lista uczelni partnerskich

Zasady rekrutacji wraz z listą wymaganych dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, pok. 352
lub e-mailem do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ znajdują się tutaj.

Na naszym Wydziale koordynatorem programu ERASMUS+ jest Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia i Mobilności dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK tel. +48 56 611 2467, e-mail: igrulkowski@fizyka.umk.pl

Wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ studentów z naszego Wydziału koordynuje również mgr Maria Witul z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej tel.: +48 56 611 4929, e-mail: maria.witul@umk.pl

Informacje dla studentów przyjeżdzających

Oferta zajęć prowadzonych po angielsku na WFAiIS w roku akademickim 2023/24

Studenci mają też możliwość wyboru kursów z listy zajęć ogólnouniwersyteckich.

Informacje dla studentów przyjeżdżających

PROGRAM MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST jest adresowany do studentów oraz doktorantów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem. Umożliwia on zainteresowanym studentom poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej polskiej uczelni.

Strona internetowa Program MOST UMK

Strona internetowa Programu MOST

Program MOST na UMK

Terminy rejestracji:

  • na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
  • na semestr letni – od 1 do 30 listopad

Wniosek o wyrażenie zgody na studiowanie w ramach Indywidualnego Planu Studiów

Aneks do porozumienia o programie zajęć (tylko w przypadku zmian dokonywanych w trakcie semestru)

Karta okresowych osiągnięć studenta (tylko w przypadku braku możliwości otrzymania wydruku z USOS)

Uwaga! Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023 trwa od 15 kwietnia do 15 maja 2023 roku.

Programem MOST na UMK zajmuje się mgr Karolina Rochnowska tel.:  +48 56 611 4907, e-mail: karoch@umk.pl

KONSORCJUM YUFE

YUFE, czyli Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy (Young Universities for the Future of Europe) jest konsorcjum składającym się z 10 uniwersytetów badawczych oraz 4 partnerów nieakademickich. Konsorcjum ułatwia mobilność studentów i pracowników poprzez szereg organizowanie programów, w tym YUFE Student Journey.

Rekrutacja do programu YUFE Student Journey trwa od 3 kwietnia do 26 maja 2023 roku.

Strona internetowa YUFE

Uczelniana strona YUFE