Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia


Zaproszenie na spotkanie z Nokią

Zaproszenie na spotkanie z Nokią pod hasłem „Project
Manager Career Path”.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz rejestracyjny znajduje
się na stronie:
https://tiny.cc/G4Gbyd

Link do wydarzenia na FB:
https://www.facebook.com/events/604014353590710/

plakat


Student-stypendysta w projekcie OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752 kierowanym przez dr Katarzynę Komar

Dr inż. Katarzyna Komar ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta student w projekcie badawczym OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752: „Widzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji


Płatne praktyki w firmie ECOM

Firma ecom  (www.ecom.software) uruchamia program płatnych letnich praktyk dla studentów kierunków  informatycznych i pochodnych. Poszukiwani są studenci lub absolwenci zainteresowani praktykami w językach .NET oraz Java.

https://www.biurokarier.edu.pl/index.php?module=offer.PublicShowOffer&id=126571

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej:  https://ecom.software/letniepraktyki/

Zgłoszenia CV: praktyki@ecom.software

plakat


Stypendia pomostowe na I rok studiów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rusza nowa edycja STYPENDIÓW POMOSTOWYCH kierowana do studentów I roku.

 

 

więcej informacji


Ważność legitymacji studenckich

W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie i doktoranckie są ważne co najmniej do 30 listopada.

więcej informacji


Ważność legitymacji studenckich

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020,
poz. 695) (nowelizacja tzw. drugiej tarczy antykryzysowej) art. 63
wprowadza zmianę w ustawie PoSWiN i dodaje m.in. art 51b ust. 4:

"Art. 63. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się
następujące zmiany:


więcej informacji


Stypendium dla doktoranta w projekcie OPUS NCN dr. hab. P. Tecmera, prof. UMK

Wszystkie informacje o stypendium można znaleźć na stronie NCN.


Zdalne lektoraty

Szanowni Studenci,
zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

więcej informacji


Obowiązek informowania o przyjazdach z zagranicy

Szanowni Państwo,
proszę zwrócić uwagę na przytoczony poniżej §8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

"1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:
         1)      przyjeździe z zagranicy;
         2)      pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;
         3)      podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
3. Osoby o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego.
4. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej".

W związku z powyższymi zapisami, uprzejmie proszę Państwa o niezwłoczne przekazywanie wskazanych informacji drogą e-mailową swoim bezpośrednim przełożonym. W szczególności:
1) pracownicy i doktoranci powinni poinformować bezpośredniego przełożonego, jak również właściwego dyrektora instytutu i Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK,
2) studenci powinni poinformować dr hab. Annę Bartkiewicz, prof. UMK, Prodziekan ds. Studentów oraz Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK.

Dodatkowo proszę Państwa o podanie adresu domowego (jest to niezbędne, by wypełnić obowiązek zgłoszenia  wynikający z punktu 2 paragraf 8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r.).

Łącząc wyrazy szacunku,
Jadwiga Zielińska


Zarządzenie Dziekana z 13 marca 2020 r.

Studenci, Pracownicy i Doktoranci WFAiIS

Szanowni Państwo, 
w związku z decyzjami

ws zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zarządzam:
zamknięcie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dla wszystkich studentów i doktorantów do dnia 25.03.2020 ze skutkiem natychmiastowym.

więcej informacji


Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 15.03.2020 trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021, w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji


Oferta dla studenta w projekcie FNP First Team dr. P. Kolenderskiego

Więcej informacji w załączniku


Stypendium dla studenta w projekcie FNP TEAM dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK

Dr hab. Michał Zawada, prof. UMK, ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta w ramach projektu FNP TEAM "A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks". Więcej informacji w pliku.


Czas na wnioski do programu PROM

Zapraszamy pracowników i doktorantów do składania wniosków o dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK.
https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26366
N
abór trwać będzie do 6 listopada 2019 r.


Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 4 listopada 2019 r. trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2019/2020, w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji


Dostęp do elektronicznej bazy bibliotecznej NASBI

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowego dostępu online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków przede wszystkim Wydawnictwa Helion, a także Onepress, Oxford University Press, Sensus, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Videopoint i innych z zakresu informatyki, ekonomii, biznesu, psychologii, HR, nauk społecznych, prawa, kultury i sztuki oraz historii.

więcej informacji


W pierwszym tygodniu czerwca odbędą się w Toruniu dwa spotkania, które mogą być szczególnie interesujące dla naszych studentów i pracowników, polecamy:

 


Organizacja zajęć semestru letniego

Szanowni Państwo, 25 lutego rozpoczyna się semestr letni, który potrwa do 18 czerwca. Wzorem lat ubiegłych, z powodów organizacyjnych, część zajęć (szczególnie dla I roku) rozpoczyna się z opóźnieniem lub kończy przedwcześnie. 
Dotyczy to w szczególności: 

więcej informacji


Innowacyjne metody nauczania fizyki - nabór do projektu

Zapraszamy studentów kierunków fizyka, astronomia oraz fizyka techniczna I roku studiów stacjonarnych I stopnia do wzięcia udziału w projekcie Innowacyjne metody nauczania fizyki

więcej informacji


Projekt InterAPS - pierwszy nabór

7 stycznia 2019 roku rozpoczął się pierwszy nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kady akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

więcej informacji


Konkurs na stanowisko post-doc projekcie TEAM dr. hab. I. Grulkowskiego, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zaprasza do wysyłania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko postdoka w projekcie pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

więcej informacji


Oferta pracy dla studenta w grancie SONATA NCN dr. Szymona Śmigi


Dr Szymon Śmiga poszukuje osób zainteresowanych pracą w kierowanym przez siebie grancie SONATA NCN. Szczegółowe oferty można znaleźć tutaj.
Oferty można składać do 30.11.2018.


Konkurs na stypendium studenckie i doktoranckie w ramach projektu SONATA-BIS dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta i doktoranta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

więcej informacji


Nabór na wyjazdy zagraniczne w programie Erasmus+

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu mobilności Erasmus +. Oferta dotyczy zarówno studentów, jak i doktorantów.

więcej informacji


Konkurs na stanowisko studenta w projekcie First TEAM dr. Piotra Kolenderskiego

Szczegółowe informacje w załączniku.


Grant na staże dla studentów astronomii

Nasz Wydział jest jednym z beneficjentów projektu "Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni", który będzie finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach modułu "staże", uzyskaliśmy finansowanie na dodatkowe, płatne praktyki wakacyjne dla studentów astronomii, które obejmą ok. 20 osób w ciągu 4 lat.

więcej informacji