Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia


Stypendia dla studentów astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że Fundacja Batorego uruchomiła Fundusz Stypendialny im. Joanny i Stanisława Renowickich. Utworzony w 2021 roku Fundusz, zgodnie z wolą Fundatorki i jej zmarłego męża Stanisława (†2019), oferuje stypendia w wysokości 1500 zł miesięcznie na I i II rok stacjonarnych studiów magisterskich dla studentów matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, macierzystego wydziału Stanisława Renowickiego oraz dla studentów astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rodzinnego miasta Joanny Renowickiej. Wnioski można składać do 30 września 2021 na adres stypendiarenowickich@batory.org.pl.

więcej informacji


Ważność legitymacji studenckich

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 363) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie MEiN ogranicza funkcjonowanie uczelni do dnia 30 września 2021 r., legitymacje będą zatem ważne jeszcze przez 60 dni po tej dacie bez konieczności osobistego stawiennictwa studenta w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

więcej informacji


Wnioski o przyznanie tytułu Najlepszego Studenta, Najlepszego Absolwenta WFAiIS 2020/21

Wnioski o przyznanie tytułu Najlepszego Studenta, Najlepszego Absolwenta WFAiIS 2020/21 oraz o wyróżnienie:

- wniosek o przyznanie tytułu Najlepszego Studenta WFAiIS,
- wniosek o przyznanie tytuły Najlepszego Absolwenta WFAiIS,
- wniosek o wyróżnienie.

Termin składania wniosków do dziekanatu (mailowo lub osobiście) do 13 września 2021 r. 9:00.

więcej informacji


II EDYCJA KONKURSU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ

Minister Obrony Narodowej ogłosił II edycję  Konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę  doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych  technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze  obronności lub bezpieczeństwa państwa.

więcej informacji


Urlopy zdrowotne studentów i komisje lekarskie

W związku ze zmianą placówki  realizującej badania lekarskie, uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. studenci, którzy ubiegają się o urlop zdrowotny z tytułu choroby, leczenia lub rehabilitacji mogą zgłaszać się do rejestracji Poradni Medycyny Pracy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 w Toruniu.

W celu ustalenia terminu wizyty należy skontaktować się z rejestracją pod nr telefonu: 56 652 24 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00.

więcej informacji


Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów/doktorantów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szanowni Państwo,

dostępne są instrukcje:
1) postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem u studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
2) dla członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w przypadku skierowania na odbywanie kwarantanny w Domu Studenckim Nr 12 na stronie:
https://www.umk.pl/koronawirus/studenci-i-doktoranci/

więcej informacji


Instructions on how to proceed in case of suspicion or occurrence of coronavirus infection in students/doctoral students at the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Dear All,

please, read the instructions:
1) on how to proceed in case of suspicion or occurrence of coronavirus infection in students, doctoral students and other participants of the educational process at the Nicolaus Copernicus University in Toruń
2) for member of the academic community of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in the event of directing to quarantine in Student House No. 12 on web page:
https://www.umk.pl/en/coronavirus/students-and-phd-students/

więcej informacji


Wystąpienie najlepszego absolwenta WFAiIS oraz UMK mgr. Huberta Jóźwiaka

Zachęcamy do zapoznania się z przesłaniem naszego najlepszego absolwenta Wydziału oraz najlepszego absolwenta UMK w roku akademickim 2019/2002 Pana mgr. Huberta Jóźwiaka, które wygłosił na inauguracji roku akademickiego 2020/2021: https://youtu.be/3EFuyUc5LXw?t=4471

"Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
dziękuję społeczności akademickiej za przyznanie mi, po raz drugi, tytułu Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu - to ogromny zaszczyt. Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które przyczyniły się do mojego sukcesu. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w inauguracji osobiście - wszystko dzięki sprawnej organizacji uroczystości, pomimo trwającej pandemii. Z pewnością będzie to wyjątkowy rok akademicki - zwłaszcza dla studentek i studentów pierwszego roku, którzy, przynajmniej początkowo, nie będą mogli poznać tradycyjnego życia studenckiego. Poza stresem związanym ze zmianą otoczenia i przyswojeniem sporej ilości materiału na początku studiów, będą poznawać Uniwersytet w warunkach ciągłego zagrożenia epidemicznego. Dlatego zachęcam, żeby w tych trudnych czasach wspierać się wzajemnie. Miejmy odwagę przyznać, że potrzebujemy pomocy. Udzielajmy jej, jeśli czujemy, że jesteśmy w stanie. I najważniejsze - nie  wykluczajmy. Nikogo. W obliczu zagrożenia często odżywa w społeczeństwie potrzeba budowania wspólnoty - początkowo wydawało się, że pandemia doprowadzi do odrodzenia więzi społecznych. W ostatnich kilku miesiącach byliśmy jednak świadkami bagatelizowania tego zagrożenia, a stare podziały i konflikty w kraju odżyły.
To jednak nie znaczy, że powinniśmy przestać budować - zwłaszcza w naszej lokalnej społeczności - przyjazną i inkluzywną atmosferę, dzięki której każdy poczuje się bezpiecznie. Sam - służę pomocą - każdej osobie."


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium doktoranckie w grancie prof. Piątkowskiego

Komisja Stypendialna powołana przez Dziekana WFAiIS UMK w związku z konkursem o stypendia doktoranckie w projekcie pt.: ”Aktywne optycznie sieci plazmonowe: transport energii w nanoskali” nr 2017/26/E/ST3/00209, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 7 -  informuje, że po rozpatrzeniu otrzymanych ofert, na miejsce stypendialne rekomendowała pana mgr inż. Macieja Białego. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.


Student-stypendysta w projekcie OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752 kierowanym przez dr Katarzynę Komar

Dr inż. Katarzyna Komar ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta student w projekcie badawczym OPUS 12 2016/23/B/ST2/00752: „Widzenie dwufotonowe - mechanizm, charakterystyka i zastosowania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji


Stypendium dla doktoranta w projekcie OPUS NCN dr. hab. P. Tecmera, prof. UMK

Wszystkie informacje o stypendium można znaleźć na stronie NCN.


Zdalne lektoraty

Szanowni Studenci,
zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

więcej informacji


Obowiązek informowania o przyjazdach z zagranicy

Szanowni Państwo,
proszę zwrócić uwagę na przytoczony poniżej §8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

"1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:
         1)      przyjeździe z zagranicy;
         2)      pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;
         3)      podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
3. Osoby o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego.
4. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej".

W związku z powyższymi zapisami, uprzejmie proszę Państwa o niezwłoczne przekazywanie wskazanych informacji drogą e-mailową swoim bezpośrednim przełożonym. W szczególności:
1) pracownicy i doktoranci powinni poinformować bezpośredniego przełożonego, jak również właściwego dyrektora instytutu i Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK,
2) studenci powinni poinformować dr hab. Annę Bartkiewicz, prof. UMK, Prodziekan ds. Studentów oraz Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK.

Dodatkowo proszę Państwa o podanie adresu domowego (jest to niezbędne, by wypełnić obowiązek zgłoszenia  wynikający z punktu 2 paragraf 8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r.).

Łącząc wyrazy szacunku,
Jadwiga Zielińska


Zarządzenie Dziekana z 13 marca 2020 r.

Studenci, Pracownicy i Doktoranci WFAiIS

Szanowni Państwo, 
w związku z decyzjami

ws zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zarządzam:
zamknięcie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dla wszystkich studentów i doktorantów do dnia 25.03.2020 ze skutkiem natychmiastowym.

więcej informacji


Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 15.03.2020 trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021, w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji


Oferta dla studenta w projekcie FNP First Team dr. P. Kolenderskiego

Więcej informacji w załączniku


Stypendium dla studenta w projekcie FNP TEAM dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK

Dr hab. Michał Zawada, prof. UMK, ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta w ramach projektu FNP TEAM "A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks". Więcej informacji w pliku.


Czas na wnioski do programu PROM

Zapraszamy pracowników i doktorantów do składania wniosków o dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK.
https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26366
N
abór trwać będzie do 6 listopada 2019 r.


Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 4 listopada 2019 r. trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2019/2020, w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji


Dostęp do elektronicznej bazy bibliotecznej NASBI

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowego dostępu online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków przede wszystkim Wydawnictwa Helion, a także Onepress, Oxford University Press, Sensus, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Videopoint i innych z zakresu informatyki, ekonomii, biznesu, psychologii, HR, nauk społecznych, prawa, kultury i sztuki oraz historii.

więcej informacji


W pierwszym tygodniu czerwca odbędą się w Toruniu dwa spotkania, które mogą być szczególnie interesujące dla naszych studentów i pracowników, polecamy:

 


Organizacja zajęć semestru letniego

Szanowni Państwo, 25 lutego rozpoczyna się semestr letni, który potrwa do 18 czerwca. Wzorem lat ubiegłych, z powodów organizacyjnych, część zajęć (szczególnie dla I roku) rozpoczyna się z opóźnieniem lub kończy przedwcześnie. 
Dotyczy to w szczególności: 

więcej informacji


Innowacyjne metody nauczania fizyki - nabór do projektu

Zapraszamy studentów kierunków fizyka, astronomia oraz fizyka techniczna I roku studiów stacjonarnych I stopnia do wzięcia udziału w projekcie Innowacyjne metody nauczania fizyki

więcej informacji


Projekt InterAPS - pierwszy nabór

7 stycznia 2019 roku rozpoczął się pierwszy nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kady akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

więcej informacji


Konkurs na stanowisko post-doc projekcie TEAM dr. hab. I. Grulkowskiego, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zaprasza do wysyłania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko postdoka w projekcie pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

więcej informacji


Oferta pracy dla studenta w grancie SONATA NCN dr. Szymona Śmigi


Dr Szymon Śmiga poszukuje osób zainteresowanych pracą w kierowanym przez siebie grancie SONATA NCN. Szczegółowe oferty można znaleźć tutaj.
Oferty można składać do 30.11.2018.


Konkurs na stypendium studenckie i doktoranckie w ramach projektu SONATA-BIS dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta i doktoranta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

więcej informacji


Nabór na wyjazdy zagraniczne w programie Erasmus+

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu mobilności Erasmus +. Oferta dotyczy zarówno studentów, jak i doktorantów.

więcej informacji


Konkurs na stanowisko studenta w projekcie First TEAM dr. Piotra Kolenderskiego

Szczegółowe informacje w załączniku.


Grant na staże dla studentów astronomii

Nasz Wydział jest jednym z beneficjentów projektu "Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni", który będzie finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach modułu "staże", uzyskaliśmy finansowanie na dodatkowe, płatne praktyki wakacyjne dla studentów astronomii, które obejmą ok. 20 osób w ciągu 4 lat.

więcej informacji