Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3276, 2473
Nr pokoju: 322
Email: pima@fizyka.umk.pl
Konsultacje: piątek 10:00-12:00, środa 14:00-15:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: Zastępca Dyrektora IF do spraw naukowych
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~pima
ResearcherID:
H-4476-2014
Google Scholar: Bk7RSAsAAAAJ
ORCID: 0000-0001-8882-7106
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
 • Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
 • Prowadzący badania: prof. dr hab. Lisak Daniel
  Współpracownicy: dr hab. Agata Cygan, dr hab. Piotr Masłowski, dr Szymon Wójtewicz, dr inż. Dominik Charczun, mgr inż. Magdalena Konefał, prof. dr hab. Roman Ciuryło, dr hab. Katarzyna Bielska
  Opis: Projekt NCN Sonata Bis. Celem projektu jest doświadczalne zbadanie temperaturowych i zderzeniowych zależności widm cząsteczek ważnych m. in. w badaniach atmosfery i zmian klimatu oraz rozwój nowych metod spektroskopowych wzmocnionych wnęką optyczną, zarówno bezdopplerowskich, o bardzo wysokiej rozdzielczości, jak i szerokopasmowych wykorzystujących grzebień częstotliwości optycznych. W szczególności planujemy doświadczalne wyznaczenie zależności zderzeniowego rozszerzenia i przesunięcia linii widmowych od prędkości cząsteczek (tzw. efekty zależne od prędkości) z precyzyjnie zmierzonych kształtów linii widmowych i weryfikację istniejących modeli teoretycznych kształtu linii opisujących to zjawisko. Dane te pozwolą na prawidłową interpretację innych efektów kształtu linii, w szczególności zderzeń zmieniających prędkość i korelacji między zderzeniami zmieniającymi fazę i prędkość. Planujemy zbadanie stosowalności nowych metod pomiaru widma z szerokości modów wnęki (cavity mode width spectroscopy) oraz z dyspersji modów wnęki (cavity mode dispersion spectroscopy), bazujących na pomiarze częstotliwości, a nie natężenia światła, do szerokopasmowej spektroskopii wykorzystującej optyczny grzebień częstotliwości (OFC). Celem jest tu eliminacja systematycznych efektów aparaturowych spektroskopii szerokopasmowej we wnęce spowodowanych dyspersją modów wnęki. Badania doświadczalne widm molekularnych w zakresie widzialnym (O2) i bliskiej podczerwieni (CH4, CO, CO2, C2H2) będą zrealizowane metodą spektroskopii strat we wnęce optycznej ze stabilizacją częstotliwości (frequency-stabilized cavity ring-down spectroscopy), którą systematycznie rozwijamy i jest obecnie najdokładniejszą techniką pomiaru linii o małych natężeniach. Do zbadania zależności temperaturowych kształtu linii zbudowana będzie wnęka optyczna (zawierająca badany gaz) z precyzyjną regulacją temperatury. Częstotliwości modów wnęki stabilizowane będą do wzorca optycznego, a laser próbkujący dowiązany i zawężony spekt
 • Rozwój szerokopasmowych technik spektroskopowych z wykorzystaniem grzebienia częstotliwosci optycznych
 • Prowadzący badania: dr hab. Masłowski Piotr
  Współpracownicy: dr inż. Grzegorz Kowzan, dr Akiko Guzinski, dr inż. Dominik Charczun
  Opis: Rozwój szerokopasmowych technik spektroskopowych z wykorzystaniem grzebienia częstotliwości optycznych
 • Primary spectrometric thermometry for gases
 • Prowadzący badania: prof. dr hab. Lisak Daniel
  Współpracownicy: dr hab. Piotr Masłowski
  Opis: Horizon Europe, EMPIR