Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3279
Nr pokoju: 524
Email: kasia@fizyka.umk.pl
Konsultacje: wtorek godz. 14:00 - 15:00, p. 524 (inne terminy możliwe po wcześniejszym umówieniu się)
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: -
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~kasia/
ResearcherID:
G-4532-2014
Google Scholar: erOOUdsAAAAJ
ORCID: 0000-0002-4218-9193
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
 • Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych
 • Prowadzący badania: prof. dr hab. Lisak Daniel
  Współpracownicy: dr hab. Agata Cygan, dr hab. Piotr Masłowski, dr Szymon Wójtewicz, dr inż. Dominik Charczun, mgr inż. Magdalena Konefał, prof. dr hab. Roman Ciuryło, dr hab. Katarzyna Bielska
  Opis: Projekt NCN Sonata Bis. Celem projektu jest doświadczalne zbadanie temperaturowych i zderzeniowych zależności widm cząsteczek ważnych m. in. w badaniach atmosfery i zmian klimatu oraz rozwój nowych metod spektroskopowych wzmocnionych wnęką optyczną, zarówno bezdopplerowskich, o bardzo wysokiej rozdzielczości, jak i szerokopasmowych wykorzystujących grzebień częstotliwości optycznych. W szczególności planujemy doświadczalne wyznaczenie zależności zderzeniowego rozszerzenia i przesunięcia linii widmowych od prędkości cząsteczek (tzw. efekty zależne od prędkości) z precyzyjnie zmierzonych kształtów linii widmowych i weryfikację istniejących modeli teoretycznych kształtu linii opisujących to zjawisko. Dane te pozwolą na prawidłową interpretację innych efektów kształtu linii, w szczególności zderzeń zmieniających prędkość i korelacji między zderzeniami zmieniającymi fazę i prędkość. Planujemy zbadanie stosowalności nowych metod pomiaru widma z szerokości modów wnęki (cavity mode width spectroscopy) oraz z dyspersji modów wnęki (cavity mode dispersion spectroscopy), bazujących na pomiarze częstotliwości, a nie natężenia światła, do szerokopasmowej spektroskopii wykorzystującej optyczny grzebień częstotliwości (OFC). Celem jest tu eliminacja systematycznych efektów aparaturowych spektroskopii szerokopasmowej we wnęce spowodowanych dyspersją modów wnęki. Badania doświadczalne widm molekularnych w zakresie widzialnym (O2) i bliskiej podczerwieni (CH4, CO, CO2, C2H2) będą zrealizowane metodą spektroskopii strat we wnęce optycznej ze stabilizacją częstotliwości (frequency-stabilized cavity ring-down spectroscopy), którą systematycznie rozwijamy i jest obecnie najdokładniejszą techniką pomiaru linii o małych natężeniach. Do zbadania zależności temperaturowych kształtu linii zbudowana będzie wnęka optyczna (zawierająca badany gaz) z precyzyjną regulacją temperatury. Częstotliwości modów wnęki stabilizowane będą do wzorca optycznego, a laser próbkujący dowiązany i zawężony spekt
 • Improved Spectroscopy of Greenhouse Gases
 • Prowadzący badania: prof. dr hab. Lisak Daniel
  Współpracownicy: dr hab. Katarzyna Bielska, dr Szymon Wójtewicz, dr hab. Jolanta Domysławska, prof. dr hab. Roman Ciuryło
  Opis: ISOGG is an ESA-funded Project whose goals are: To improve the spectroscopic database of CO2, and possibly interfering H2O, to meet the data product requirements for the Copernicus Carbon Dioxide Monitoring mission, CO2M To improve the spectroscopic database of O2-A, O2-B, and interfering H2O to meet the data product requirements for TROPOMI and Sentinel-5/UVNS To improve the spectroscopic database of CH4 and, possibly, interfering H2O (not included in the SOW) to meet the data product requirements for CO2M and Sentinel-5/UVNS