Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Najlepsi absolwenci WFAiIS

2022/2023 mgr Klaudia Kowalczyk
2021/2022 mgr Kamil Stankiewicz
wyróżnienie Dziekana WFAiIS mgr Krzysztof Lisiecki, mgr Maciej Gancewski
2020/2021 mgr inż. Agnieszka Marjanowska
wyróżnienie Dziekana WFAiIS mgr inż. Marta Preis
2019/2020 mgr Hubert Jóźwiak, Najlepszy Absolwent UMK
wyróżnienie Dziekana WFAiIS mgr Dominika Itrich
2018/2019 mgr Piotr Gładysz
wyróżnienie Dziekana WFAiIS mgr Michał Durjasz
2017/2018 lic. Hubert Jóźwiak, Najlepszy Absolwent UMK
2016/2017 mgr inż. Wiktor Łachmański
2015/2016 mgr Karolina Sędziak
2014/2015 mgr inż. Piotr Ablewski, Najlepszy Absolwent UMK
2013/2014 mgr inż. Jakub Rydzewski
2012/2013 lic. Paweł Należyty
2011/2012 mgr inż. Karolina Brodzińska
2010/2011 mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz
2009/2010 mgr inż Mateusz Borkowski,  Najlepszy Absolwent UMK
2008/2009 mgr Agata Karska,  Najlepszy Absolwent UMK
2007/2008 mgr Karolina Słowik

Lic. Hubert Jóźwiak ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na kierunku fizyka ze średnią ocen 4,93. Pod kierunkiem dr. Piotra Wcisły prowadzi badania w Instytucie Fizyki oraz Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.

Zajmuje się obliczeniami najwyższej światowej klasy charakteryzującymi kształt linii cząsteczkowego wodoru w atmosferze helowej. Jest to układ, dla którego możliwe są obliczenia wychodzące z zasad pierwszych, nie wymagające żadnych parametrów empirycznych. Poziom dokładności tych obliczeń nie jest osiągalny dla żadnego innego  układu cząsteczka-atom. Ich wyniki nie są jeszcze możliwe do zweryfikowania w warunkach laboratoryjnych, ale są kluczowe dla badań atmosfer planetarnych gigantów.  Nasz Laureat jest współautorem naukowego artykułu opublikowanego w roku 2017 w wiodącym czasopiśmie spektroskopowym Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (35 punktów).  W roku 2018 zastosował nowy model potencjału odziaływania cząsteczki wodoru z atomem helu. Opublikował na ten temat pracę jako pierwszy autor w tym samym renomowanym czasopiśmie specjalistycznym. Na początku września zaprezentował swoje wyniki na konferencji 25th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy w Bilbao w Hiszpanii. Obecnie współpracuje z profesorem Franckiem Thibault z Uniwersytetu w Rennes 1 we Francji i w ramach stażu naukowego rozwija formalizm dla tlenku węgla i cząsteczkowego azotu. Analiza ta jest istotna dla badań atmosfery ziemskiej.

Pan Hubert Jóźwiak uczestniczył aktywnie w sześciu międzynarodowych i pięciu ogólnopolskich konferencjach. W roku akademickim 2017/18 był stypendystą JM Rektora dla najlepszych studentów oraz uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przyznał Panu Hubertowi Jóźwiakowi wyróżnienie za Jego osiągnięcia. Pan Hubert Jóźwiak aktywnie działa w zespole ds. jakości kształcenia na kierunku fizyka dbając o dobro studentów, swoich kolegów i koleżanek. Poza zainteresowaniami naukowymi pasją Laureata jest muzyka. Jest znakomitym wszechstronnym gitarzystą, gra w  wydziałowym zespole Freygish Orchestra.

Pan Hubert Jóźwiak jest niezwykle utalentowanym młodym naukowcem. Odważnie podejmuje trudne wyzwania badawcze, które konsekwentnie realizuje z ogromną pasją i prawdziwym entuzjazmem. Mimo młodego wieku ma już znaczące osiągnięcia naukowe, zauważalne na arenie światowej. Jest człowiekiem szalenie skromnym, ogromnej kultury i zaangażowanym w życie społeczne.


Mgr inż. Wiktor Łachmański został Najlepszym absolwentem Wydziału w roku akademickim 2016/2017 – decyzja Rady Wydziału Nr 132/09/16/17 z dnia 13 września 2017 r.

Pan Wiktor Łachmański ukończył studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna, specjalizując się w zakresie optoelektroniki oraz mikroelektroniki. Praca magisterska pt. Weryfikacja eksperymentalna przydatności nowatorskich materiałów o strukturze jednoskośnej, granatu i perowskitu do detekcji promieniowania jonizującego, pisana pod opieką prof. Winicjusza Drozdowskiego, była podsumowaniem jego działalności naukowej w zakresie materiałów scyntylacyjnych.

Działalność ta została odzwierciedlona przede wszystkim w trzech publikacjach: X-ray Scintillation in Lead Halide Perovskite Crystals (Scientific Reports 6), Preliminary Assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a Potential Scintillator (Radiation Measurements 93), A Deeper Insight into (Lu,Y)AG:Pr Scintillator Crystals (IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 169). Ponadto pan Wiktor uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych oraz brał udział w międzynarodowej akcji FAST (Fast Advanced Scintillator Timing), zainicjowanej przez naukowców CERN w Genewie, mającej na celu opracowanie niezwykle szybkiego scyntylatora dla potrzeb diagnostyki medycznej. W ramach akcji wygłosił referat w Wilnie (Litwa) oraz przedstawił poster w Aachen (Niemcy). Osiągnięcia zostały docenione przez MNiSW (stypendium ministra za rok akademicki 2015/2016), Rektora UMK (zespołowa nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w 2016 roku) oraz Dziekana WFAiIS UMK (wyróżnienie Dziekana za osiągnięcia naukowe w roku 2015/2016). Pan Wiktor angażował się również w działalność Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz działania organizacyjne Wydziału, prowadził też działalność popularyzatorską.

Od 1 października 2017 r. pan Łachmański rozpoczął studia doktoranckie.


Mgr Karolina Sędziak jest Najlepszą absolwentką Wydziału w roku akademickim 2015/16 – decyzja Rady Wydziału Nr 100/09/15/16 z dnia 14 września 2016 r.

Pani Karolina ukończyła studia na kierunku fizyka. Pracę magisterską pt. Photon pairs in a dispersive medium wykonała pod kierunkiem dr. Piotra Kolenderskiego. Od maja 2015 r. prowadzi pod jego opieką badania dotyczące dalekozasięgowej komunikacji kwantowej w grupie badawczej Mechanika kwantowa, Pracowni inżynierii kwantowej w KL FAMO. Odbyła też trzymiesięczny staż w Institute for Quantum Computing w grupie badawczej prof. Thomasa Jennewein’a. Jest pierwszą autorką artykułu pt. Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement, którą napisała wspólnie z dr. Mikołajem Lasotą i dr. Piotrem Kolenderskim. Praca ta zostanie opublikowana w czasopismie Optica (lista filadelfijska).
1 października 2016 r. pani Sędziak rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale FAiIS kontynuując współpracę z dr. Piotrem Kolenderskim.


Mgr inż. Piotr Ablewski został decyzją Rady Wydziału Najlepszym absolwentem Wydziału roku 2014/15. Senat UMK nadał mu również tytuł Najlepszego Absolwenta UMK. Mgr Ablewski ukończył w roku 2014/15 studia drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana. W roku 2015 skończył również pierwszy stopień fizyki. Dwukrotnie, w latach 2012/13 i 2013/14, zdobył tytuł najlepszego studenta Wydziału FAiIS. W latach 2012/13 i 2014/15 był stypendystą Ministra NiSW. Był również stypendystą w programie TEAM kierowanym przez jego promotora. Jako student brał udział w projektach skupionych na budowie Polskiego Atomowego Zegara Optycznego. W czasie studiów został współautorem pięciu artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Aktywnie uczestniczył w naukowym ruchu studenckim, przede wszystkim jako członek i – przez kilka lat – przewodniczący koła naukowego studentów informatyki stosowanej.
W roku 2015/16 mgr Piotr Ablewski rozpoczął studia doktoranckie na WFAiIS. Zajmuje się nadal atomowym zegarem optycznym.


Mgr inż. Jakub Rydzewski – Najlepszy absolvent Wydziału w roku akademickim 2013/2014.
Ukończył w roku akdemickim 2013/2014 studia licencjackie na fizyce teoretycznej i magisterskie na informatyce stosowanej. Praca licencjacka, którą przygotował na studiach fizycznych nosi tytuł “Wykorzystanie twierdzenia Jarzyńskiego do obliczania zmian energii swobodnej związanych z mechanicznym rozplataniem białka PCNA”, a praca magisterska z informatyki “stosowanej – “Nowe algorytmy modelowania procesu dysocjacji liganda z receptora”. Opiekunem obu prac był prof. dr hab. Wiesław Nowak.
Obecnie mgr inż. Jakub Rydzewski jest doktorantem na naszym Wydziale. Kontynuuje współpracę z prof. Wiesławem Nowakiem.
Na profilu Programu “Absolwent UMK” można zobaczyć jak odbierał dyplom licencjata i dyplom magistra inżyniera.


Lic. Pawłowi Należytemu absolwentowi studiów pierwszego stopnia na fizyce Rada Wydziału przyznała tytuł Najlepszego Studenta WFAiIS w roku 2012/13. Napisał on pracę licencjacką pod kierunkiem prof. dra hab. Dariusza Chruścińskiego w Zakładzie Fizyki Matematycznej. Uzyskane przez niego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie OSID.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia p. Należyty ukończył drugi stopień fizyki na naszym Wydziale. Obecnie pracuje w placówce firmy Intel w Gdańsku.


Mgr inż. Karolina Brodzińska absolwentka II stopnia fizyki technicznej otrzymała tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału roku 2011/2012.


Mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz jest najlepszym absolwentem Wydziału w roku 2010/2011. Ukończył specjalność systemy cyfrowe na kierunku fizyka techniczna. Pracę magisterską zatytułowaną Implementacja zestawu protokołów TCP/IP w mikrokontrolerach wykonał pod kierunkiem dra Dariusza Chaberskiego.

Kamil Wyrąbkiewicz był w czasie studiów bardzo aktywnym prezesem Technicznego Koła Naukowego. Brał udział w projektach budowy łazików marsjańskich, które na zawodach University Rover Chalenge w USA  zajmowały  wysokie miejsca.

Od października 2011 r jest doktorantem na WFAiIS UMK.


Mgr inż. Mateusz Borkowski – Najlepszy absolvent Wydziału w roku akademickim 2009/2010. Senat UMK przyznał mu również tytuł Najlepszego Absolwenta UMK.
Pan Mateusz Borkowski zakończył studia na fizyce technicznej ze średnią ocen 4,78. Pracę magisterską na temat “Optyczna kontrola oddziaływań międzyatomowych w ultrazimnym iterbie” wykonał pod opieką dr. hab. Romana Ciuryło. W 2011 roku została ona nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą II stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie. Praca ta jest owocem międzynarodowej współpracy z grupą prof. Yoshiro Takahashiego z Department of Physics, Kyoto University i z prof. Paulem Julienne z National Instytut of Standards and Technology w USA. Kończąc studia mgr Borkowski był współautorem trzech publikacji w wysoko notowanych międzynarodowych czasopismach i ośmiu ustnych i plakatowych komunikatów prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Sam brał udział w dwóch takich konferencjach. W czasie studiów, w latach 2007-2009, brał udział w badaniach doświadczalnych i teoretycznych w grupach prof. Erlinga Riisa i G.-L. Oppo w Department of Physics and Applied Physics, University of Strathclyde w Glasgow.

Po studiach p. Borkowski został doktorantem na Wydziale. Studia doktoranckie zakończył w roku 2015 obroną pracy doktorskiej pt. “Optyczne rezonanse Feshbacha w ultrazimnych gazach atomowych”, napisanej pod kierunkiem prof. Romana Ciuryło. Obecnie pracuje w Instytucie Fizyki UMK.


Mgr Agata Karska – Najlepszy Absolvent Wydziału i Najlepszy Absolwent UMK w roku akademickim 2008/2009.

Pani Agata Karska ukończyła studia astronomiczne. Pracę magisterską pt.: “Porównanie własności podczerwonych mgławic planetarnych w Drodze Mlecznej i w Wielkim Obłoku Magellana” wykonała pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Szczerby z CAMK PAN.
W czasie studiów Agata Karska była starostą roku, przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału i w Senacie UMK, członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej, skarbnikiem Koła Naukowego Studentów Astronomii. Była członkiem Rady i Prezydium Klubu Astronomicznego „Almukantarat”. Jest zwycięzcą międzynarodowego konkursu: First Step to Nobel Prize in Physics w roku 2004 oraz polskiego finału międzynarodowego Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej i laureatką nagrody Europejskiej Agencji Kosmicznej w finale międzynarodowym tego konkursu (rok 2005). Organizowała i brała udział w licznych imprezach popularyzujących naukę wśród młodzieży – była wielokrotnie wykładowcą na obozach naukowych dla młodzieży, jurorem w 3 konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, wygłosiła referat na Pikniku Naukowym Radia Bis w Warszawie. Oprócz pracy naukowej w Centrum Astronomii UMK odbyła staże naukowo-badawcze w pięciu ośrodkach zagranicznych (czterech w USA i jednym we Francji) i dwóch polskich, o łącznym czasie trwania blisko jednego roku.
Do zakończenia studiów była współautorką 20 naukowych publikacji. Przez cztery lata w ciągu studiów otrzymywała stypendium Ministra.
Po studiach pani Agata Karska zrobiła doktorat w Niemczech i Holandii. Potem pracowała w Obserwatorium Astronomiczym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie znów jest na naszym Wydziale, jest adiunktem w Instytucie Astronomii.


Mgr Karolina Słowik jest najlepszą absolwentką Wydziału roku 2007/2008. Ukończyła studia na fizyce teoretycznej. Pracę magisterską pt. Zatrzymywanie i uwalnianie fotonów w kontrolowanym optycznie ośrodku gazowym w konfiguracji energetycznej “trójnoga” wykonała pod opieką prof. dra hab. Andrzeja Raczyńskiego.

Po studiach p. Karolina Słowik przygotowała na naszym Wydziale pracę doktorską. Odbyła kilkuletni staż podoktorski w Niemczech. Wróciła na Wydział, jest adiunktem w Zakładzie Mechaniki Kwantowej.