Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Zmiany w organizacji kształcenia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

W związku z Zarządzeniem nr 4 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2022 r.  na Wydziale FAiIS  przewidywane są następujące szczególne rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia w styczniu 2022 r.:
1)  na I roku studiów I stopnia zajęcia inne niż wykłady odbywają się w trybie stacjonarnym,
2)  na pozostałych latach wszystkie zajęcia oprócz wybranych laboratoriów (lista dostępna na stronie: https://www.fizyka.umk.pl/student/terminarz/plany-zajec/) odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym,
3) prowadzący zajęcia, w uzgodnieniu ze studentami, mogą wnioskować o zmianę formy zajęć (ze zdalnej na stacjonarną lub odwrotnie) lub ich terminu odbywania się, kierując się zaleceniem
(a) aby zaliczenia zajęć odbyły się w formie stacjonarnej w siedzibie UMK,
(b) aby terminy zajęć zdalnych/stacjonarnych pozwalały na udział w nich wszystkim zainteresowanym studentom.
Wniosek, o którym mowa (zamieszczony poniżej) należy odesłać do Prodziekana ds. Kształcenia Jacka Jurkowskiego do dnia 13 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 4 Rektora UMK z 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. wszystkie wykłady, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów i uczestników innych form kształcenia, oraz inne zajęcia prowadzone w grupach liczących powyżej 30 osób odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub jeżeli względy organizacyjne tego wymagają - asynchronicznym.
  2. W celu umożliwienia studentom i uczestnikom innych form kształcenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach dydaktycznych dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu innych zajęć, niż określone w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.
  3. Dziekan sporządza zbiorcze zestawienie zajęć, o których mowa w ust. 2 i przekazuje je prorektorowi ds. kształcenia w terminie do 15 stycznia 2022 r.
  4. Zajęć, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
    kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§ 2

  1. Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu.
  2. Pisemne egzaminy i zaliczenia końcowe odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.

§ 3

  1. Konsultacje (dyżury) pracowników w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz w okresie sesji, o których mowa w § 2 ust. 1, odbywają się na terenie Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Student może wziąć udział w konsultacjach z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem lub uczestnikiem innej formy kształcenia w czasie rzeczywistym.

§ 4

Zaleca się nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne na terenie Uniwersytetu zakrywanie w trakcie zajęć ust i nosa przy pomocy maseczki.

§ 5

Traci moc zrządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 6).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.

 

R E K T O R 
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Treść zarządzenia

pozostałe wiadomości