Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Najlepszy absolwent, najlepsza studentka w roku akademickim 2019/2020

Zdjęcie ilustracyjne
Agnieszka Marjanowska najlepsza studentka WFAiIS w roku akademickim 2019/2020 fot. A. Romański

Zgodnie z uchwałami Rady Dziekańskiej WFAiIS podjętymi w dniu 16 września br. najlepszym absolwentem Wydziału został Hubert Jóźwiak (absolwent fizyki s2), najlepszą studentką Agnieszka Marjanowska (ukończony pierwszy rok fizyki technicznej s2). Wyróżnienia Dziekana otrzymali Dominika Itrich (absolwentka astronomii s2) oraz Filip Rasiewicz (ukończony drugi rok automatyki i robotyki s1).

Hubert Jóźwiak podczas dwóch lat studiów na kierunku fizyka stopnia drugiego opublikował osiem prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer oraz Physical Review A. Jest autorem łącznie 10 publikacji, w tym trzech jako pierwszy autor. Pan Hubert zajmuje się obliczeniami zderzeniowymi w układach molekuła – atom i molekuła – molekuła. Uzyskane przez niego wyniki wykorzystywane są w teoretycznej analizie kształtów linii widmowych, wychodzącej z zasad pierwszych. Obliczenia te są istotne z punktu widzenia badań atmosfery ziemskiej oraz kluczowe w analizie atmosfer gazowych olbrzymów. Są również wykorzystywane w tzw. ultradokładnej spektroskopii molekularnej, gdzie wymagana jest precyzyjna wiedza o efektach zderzeniowych, mogących wpłynąć na wyznaczaną w eksperymencie energię przejścia spektroskopowego. Hubert Jóźwiak jest laureatem konkursu o „Diamentowy Grant" w ramach, którego bada wpływ oddziaływań nadsubtelnych na proces zderzeniowy oraz na kształt linii widmowych w cząsteczce wodoru. W dniu 11 września br. zdał egzamin magisterski na ocenę bardzo dobrą (przy czym średnia ocen ze studiów s2 wyniosła 4,93) przedstawiając pracę "Hyperfine structure of molecular hydrogen". Promotorem był dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK.
Pan Hubert uczestniczył aktywnie w kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach podczas studiów stopnia 1 i 2. W ramach programu NAWA Polonium odbył staż naukowy we Francji na Universite de Rennes u prof. Francka Thibault. Był stypendystą Rektora UMK dla najlepszych studentów oraz trzykrotnie uzyskał stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W 2018 r. jako absolwent kierunku fizyka stopnia 1, został najlepszym absolwentem Wydziału jak i UMK. Aktywnie działał w zespole ds. jakości kształcenia na kierunku fizyka. Poza zainteresowaniami naukowymi Jego pasją jest muzyka. Jako wszechstronny gitarzysta, gra także w  Wydziałowym zespole Freygish Orchestra. Szeroka społeczność Wydziału docenia niezwykły talent naukowy Huberta oraz podkreśla Jego skromność i wysoką kulturę.

Agnieszka Marjanowska ukończyła pierwszy rok studiów fizyki technicznej stopnia 2 (3-semestralnej) na specjalności opto- i mikroelektroniki ze średnią 4,96. Aktywnie działa w projekcie dr hab. Anny Zawadzkiej, prof. UMK "Wielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaice". Jest współautorką trzech publikacji naukowych. Praca inżynierska zaprezentowana w lutym br. dotyczyła ogniw fotowoltaicznych z hybrydowymi warstwami perowskitowymi. Agnieszka była stypendystką Rektora UMK dla najlepszych studentów. Brała też udział w akcjach promocyjnych Wydziału. Chętnie angażuje się w umiędzynarodowienie Wydziału - pracując wspólnie ze studentami Programu Erasmus+, pomagając im w realizacji ich projektów w  Laboratorium Struktur Niskowymiarowych.

Wyróżnienia Dziekana WFAiIS otrzymali też:

  • Dominika Itrich, absolwentka kierunku astronomii stopnia 2 za wysokie osiągnięcia naukowe oraz szczególne zaangażowanie w pracę komisji stypendialnej, działalność Koła Naukowego Studentów Astronomii i aktywność promocyjną Wydziału. Dominika była dwukrotną stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Studia ukończyła ze średnią ocen 4,72. Praca magisterska "Integral Field Spectroscopy of low- and intermediate-mass Young Stellar Objects in the Outer Galaxy with VLT/KMOS", napisana pod opieką dr Agaty Karskiej, została oceniona na ocenę bardzo dobrą oraz zgłoszona do wyróżnienia w konkursie wyróżniania pracy dyplomowych realizowanych na Wydziale.
  • Filip Rasiewicz student kierunku automatyka i robotyka stopnia 1, który ukończył drugi rok studiów ze średnią 4,82. Był stypendystą Rektora UMK dla najlepszych studentów. Filip ma też osiągnięcia sportowe, w Akademickich Mistrzostwach Polski zajął 3 miejsce w jeździectwie w klasyfikacji generalnej indywidualnej.

pozostałe wiadomości