Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Zgłoszenia przyjazdów z zagranicy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja
Kopernikaw Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26646

“1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są
zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej
jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:

1) przyjeździe z zagranicy;

2) pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla
objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;

3) podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku
kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazaćpowyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
3. Osoby o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do pozostania w domu
przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia
lekarskiego.
4. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1,
bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej”.

W związku z powyższymi zapisami uprzejmie proszę Państwa o niezwłoczne
przekazywanie wskazanych informacji drogą e-mailową swoim bezpośrednim
przełożonym.
W szczególności:

1) pracownicy i doktoranci powinni poinformować bezpośredniego
przełożonego, jak również właściwego dyrektora instytutu i Dziekanów
WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza
Drozdowskiego, prof. UMK,

2) studenci powinni poinformować dr hab. Annę Bartkiewicz, prof. UMK,
Prodziekan ds. Studentów oraz Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab.
Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof.
UMK.

Dodatkowo proszę Państwa o podanie adresu domowego (jest to niezbędne,
by wypełnić obowiazek zgłoszenia wynikający z punktu 2 paragraf 8
Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z
dnia 13 marca 2020 r.).

Łącząc wyrazy szacunku,
Jadwiga Zielińska