Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Prodziekan ds. Studenckich — dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK

Zakres obowiązków:

  1. Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów (m.in. kierowanie na powtarzanie roku, skreślenia z listy studentów, urlopy dziekańskie, przeniesienia na inny wydział lub uczelnię)
  2. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi (stypendia, domy studenckie, itp.) studentów i doktorantów (z wyłączeniem szkół doktorskich)
  3. Rozpatrywanie innych indywidualnych spraw studentów Wydziału
  4. Nadzór nad zagranicznymi i krajowymi wymianami studentów (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Umiędzynarodowienia i Mobilności)
  5. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi i wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów
  6. Nadzór nad praktykami i stażami studentów (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym)
  7. Nadzór nad rekrutacją na studia
  8. Koordynacja działań związanych z jakością kształcenia (hospitacje, ocena zajęć dydaktycznych, itp.)
  9. Koordynacja działań promocyjnych związanych z absolwentami Wydziału (w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami i Promocji Oferty Edukacyjnej)

 

telefon: +48 56 611 3040
e-mail: annan@astro.umk.pl
Najbliższe dyżury prodziekańskie: 21.09.2023., 25.09.2023, 26.09.2023, 28.09.2023 w godzinach 10:00-14:00 w dziekanacie oraz w formie zdalnej na Webex: https://fizyka-umk.webex.com/meet/annan