Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Hospitacje zajęć

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych określona jest Zarządzeniem Rektora Nr 204 z dnia 31 grudnia 2019 r. z późn. zm. Zgodnie z zarządzeniem przeprowadzana w ramach hospitacji ocena wykładów obejmuje w szczególności:

 • kontrolę zgodności terminu i treści wykładu z jego planem i sylabusem,
 • umiejętność organizacji wykładu,
 • poziom merytoryczny i metodyczny wykładu,
 • zgodność treści wykładu z programem kształcenia, w tym zakładanymi dla przedmiotu efektami kształcenia,
 • ocenę sposobów weryfikacji efektów kształcenia,
 • umiejętność aktywizowania studentów, atmosferę na wykładzie.
Przeprowadzana w ramach hospitacji ocena zajęć praktycznych, w tym między innymi ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów i laboratoriów, obejmuje w szczególności:
 • kontrolę zgodności terminu i treści zajęć z ich planem i sylabusami,
 • umiejętność organizacji zajęć dydaktycznych,
 • poziom merytoryczny i metodyczny zajęć dydaktycznych,
 • zgodność treści zajęć dydaktycznych z programem kształcenia, w tym zakładanymi dla przedmiotu efektami kształcenia,
 • ocenę sposobów weryfikacji efektów kształcenia,
 • atmosferę na zajęciach.
Hospitacjom podlegają wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.
Hospitacjom podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne. Hospitacjom podlegają zarówno zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie stacjonarnym, jak i zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie zdalnym w sposób synchroniczny.
PROTOKÓŁ HOSPITACJI zajęć praktycznych (np. konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń, seminariów)
PROTOKÓŁ HOSPITACJI wykładów

Do roku akademickiego 2020/2021 formularze protokołów hospitacji zajęć na Wydziale FAiIS były określone uchwałą Rady Wydziału FAiIS z dnia 13 grudnia 2017 r. Zostały zaakceptowane przez prof. dr hab. Przemysław Nehringa, Prorektora ds. Kształcenia, w dniu 4 grudnia 2020 r. Od 1 października 2021/2022 stosuje się protokoły uczelniane zamieszczone powyżej oraz dostępne na stronie: https://www.jakosc.umk.pl/pomiary/hospitacje/

Protokoły w formatach pdf i doc (aktualne do 30 września 2021 r.):