Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

IDUB z pozytywną oceną

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

Międzynarodowy zespół ekspertów pozytywnie ocenił Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podczas śródokresowej ewaluacji programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza".

Ewaluacja objęła  10 uczelni, które są laureatami pierwszego konkursu IDUB rozstrzygniętego w 2019 r.: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.

Procedura, którą przeprowadzono w 2023 r., miała na celu ocenę poziomu realizacji planów podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i kształcenia przez uczelnie uczestniczące w I edycji programu IDUB.

Śródokresowa ocena programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" to jedno z ważniejszych wydarzeń na naszym Uniwersytecie w ostatnim czasie – mówi rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala. – Pozytywna ocena ekspertów, uznanie dla realizacji projektu, a przede wszystkim rekomendacje na kolejne lata – mają dla nas ogromne znaczenie, także natury praktycznej. 

Na ewaluację złożyły się m.in.:

  • raport samooceny przygotowany przez uczelnie;
  • ocena raportów przez międzynarodowy zespół ekspertów;
  • wskazania priorytetów do uwzględnienia podczas wizytacji ekspertów w siedzibach uczelni;
  • spotkania na uczelniach z przedstawicielami władz, kadry naukowej i administracyjnej, doktorantów, studentów (podczas dziesięciu wizytacji eksperci spotkali się z blisko tysiącem osób reprezentujących uczelnie);
  • przygotowania ocen końcowych.

W ramach ewaluacji śródokresowej nie jest tworzona lista rankingowa, a jedynie wydaje się ocenę pozytywną lub negatywną. Wszystkie uczelnie zostały ocenione pozytywnie.

Najważniejszą rekomendacją ekspertów oceniających nasz sposób realizacji projektu jest dążenie do jego większej asymilacji w naszej wspólnocie akademickiej – mówi prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor ds. nauki, który nadzoruje wdrażanie programu na UMK. – W myśl zasady Doskonałość jest dla wszystkich – możliwości, jakie daje IDUB, powinny być powszechniej wykorzystywane w naszej pracy naukowej i dydaktycznej.  

Zespół ekspercki, oprócz zaleceń dla uczelni, przygotował także list do ministra, w którym podsumował swoje działania i w którym poinformował "o znaczących postępach na drodze do osiągnięcia międzynarodowego znaczenia w dziedzinie badań, do czego przyczyniło się i co umożliwiło zwiększone wsparcie finansowe dla grupy dziesięciu uniwersytetów wybranych w pierwszej edycji programu".  – Każdy uniwersytet podążał własną ścieżką transformacji i w różnym tempie […] Zespół dostrzega jedną cechę wspólną dla 10 uniwersytetów: wszystkie inwestują w swój kapitał ludzki i udoskonalają go. Ważną częścią tego procesu była w różnym stopniu dywersyfikacja personelu, zarówno pod względem wieku, płci, jak i narodowości – zauważa Lauritz B. Holm-Nielsen, przewodniczący międzynarodowego zespołu ekspertów.

Więcej o ewaluacji

Program "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" (IDUB), wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Celem programu jest podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni poprzez podniesienie poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia.

Priorytetem programu jest wyłonienie i wsparcie najlepszych polskich uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Uczelnie badawcze otrzymują przez 6 lat subwencję wyższą o 10 proc. z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia.

W pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jako jedna z 10 polskich uczelni, uzyskał status uczelni badawczej.

Za swoje kluczowe cele w programie UMK obrał zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności.

IDUB na UMK

pozostałe wiadomości