KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

PROM dla doktorantów - ostatni nabór

obrazek:

9 stycznia rozpoczął się drugi nabór do projektu międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu PROM.

Projekt ma na celu zwiększenie umiędzynarodowienia badań oraz kształcenia na studiach III stopnia na UMK w zakresie astronomii, fizyki, chemii, matematyki, informatyki, kognitywistyki i psychologii. Realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. i przewiduje trzy główne rodzaje działań:
  • dofinansowanie udziału doktorantów i profesorów wizytujących z zagranicy w szkole letniej z zakresu astrochemii, chemii kwantowej i precyzyjnej spektroskopii, która odbędzie się w dniach 1-12 lipca 2019 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu - The Toruń Astrophysics, Spectroscopy and Quantum Chemistry School TASQ;
  • dofinansowanie udziału doktorantów z UMK w międzynarodowych konferencjach naukowych w ramach dyscyplin wpieranych w projekcie oraz pozostających w związku tematycznym z przygotowywaną pracą doktorską;
  • dofinansowanie udziału doktorantów w krótkich formach kształcenia, takich jak staże badawcze, warsztaty itp., które są ściśle związane z tematyką przygotowywanej pracy doktorskiej; dofinansowanie obejmuje wyjazdy doktorantów UMK za granicę oraz przyjazdy doktorantów zagranicznych na staże na UMK.

Dofinansowaniu w ramach projektu podlega zakwaterowanie i podróż, a także - w przypadku wyjazdów doktorantów z UMK za granicę - opłata za udział w spotkaniu (np. konferencyjna).

W projekcie przewidziano dwa nabory. Do pierwszego naboru, który zakończył się 30 października 2018 r., zgłosiło się 37 doktorantów. Komisja Kwalifikacyjna przyznała finansowanie na 9 wyjazdów stażowych oraz 9 wyjazdów na konferencje. Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie projektu.
Termin nadsyłania zgłoszeń do drugiego, ostatniego naboru upływa 25 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie wyników nastąpi do dnia 17 lutego 2019 r. 

Zgłoszenia w języku angielskim należy przesłać drogą e-mailową do Moniki Korzeniewskiej w Instytucie Fizyki UMK (monikak@fizyka.umk.pl; tel. 3229).

Więcej szczegółów

Regulamin

pozostałe wiadomości