Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Docenione przez PAN

Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK i dr Katarzyna Siudzińska
Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK i dr Katarzyna Siudzińska fot. fot. Andrzej Romański

Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK z Wydziału Chemii została laureatką Nagrody Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała dr Katarzyna Siudzińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Nagroda przyznawana jest za najlepszą publikację naukową, której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego. Co roku otrzymuje ją piątka laureatów, docenionych za oryginalne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk: humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o Ziemi, technicznych oraz medycznych.

W rozstrzygniętej właśnie 7. edycji konkursu laureatką w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi została dr hab. Joanna Kujawa z Wydziału Chemii. Badaczka z UMK nagrodzona została za publikację: "Molecular activation of fluoropolymer membranes via base piranha treatment to enhance transport and mitigate fouling – new materials for water purification", która ukazała się w czasopiśmie "Journal of Membrane Science".

W tej samej kategorii dr Katarzyna Siudzińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK otrzymała wyróżnienie za publikację "Markovian semigroup from mixing non-invertible dynamical maps" w "Physical Review".

Pełna lista nagrodzonych

Dr hab. Joanna Kujawa prof. UMK - pracuje na Wydziale Chemii UMK, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. W 2015 obroniła z wyróżnieniem doktorat pt. "Właściwości hydrofobizowanych powierzchni proszków tlenków metali i membran ceramicznych z Al2O3, TiO2 i ZrO2", który był zrealizowany pod opieką dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK. Doktorat był realizowany we współpracy z Europejskim Instytutem Membranowym (IEMM) w Montpellier (Francja). W 2016 roku odbyła staż podoktorski w Masdar Institute of Science and Technology w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2019. Uczestniczka badań realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Europejskim Instytutem Membranowym w Montpellier, Francja; Masdar Institute of Science and Technology w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Uniwersytetem w Oulu, Finlandia oraz Niemiecko-Jordańskim Uniwersytetem w Ammanie, Jordania. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, referatów oraz uczestniczką projektów w ramach grantów NCN, NCBiR, NAWA. Stypendystka programu START FNP (2017) oraz MNiSW stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2017). Jest członkiem Emerging Fields "Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach". Realizowana przez nią tematyka badawcza skupia się na chemii materiałowej oraz membranowych procesach rozdzielczych, wytwarzaniu i modyfikacji zaawansowanych materiałów separacyjnych. Więcej informacji

Dr Katarzyna Siudzińska - absolwentka fizyki teoretycznej (2014) i filologii angielskiej (2016) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskała w 2019 r., również na UMK. Jej rozprawa doktorska pt. "Evolution of open quantum systems governed by unitarily covariant quantum channels", prowadzona przez prof. dr. hab. Dariusza Chruścińskiego, została wyróżniona w konkursie Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie kwantowej informacji obronioną w 2019 r. Była kierownikiem dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki: ETIUDA 6 oraz PRELUDIUM 16. W ramach realizacji grantu ETIUDA odbyła półroczny staż na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy) pod opieką prof. Waltera T. Strunza. Od 2019 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Na jej dorobek składa się kilkanaście artykułów naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Tematyką jej badań naukowych są otwarte układy kwantowe, ewolucja niemarkowowska oraz zastosowania kanałów kwantowych w teorii informacji.

pozostałe wiadomości