Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Zajęcia i sesja w trybie zdalnym

Kampus uniwersytecki zimą
fot. Andrzej Romański

Zarządzenie nr 11 Rektora UMK z 25 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W okresie od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach i innych formach kształcenia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, na mocy decyzji właściwego dziekana, na terenie Uniwersytetu lub szpitali uniwersyteckich mogą się odbywać zajęcia praktyczne na ostatnim roku studiów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa.
  3. Zajęć, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§ 2

  1. Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, egzaminy dyplomowe odbywają się z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym.

§ 3

Konsultacje (dyżury) pracowników w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, odbywają się z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem lub uczestnikiem innej formy kształcenia w czasie rzeczywistym.

§ 4
W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zaleca się planowanie wykładów, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów i innych uczestników procesu kształcenia oraz innych zajęć w grupach liczących co najmniej 30 studentów lub innych
uczestników procesu kształcenia na studiach i innych formach kształcenia w taki sposób, żeby ich przeprowadzenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym, jeżeli wymagać tego będzie sytuacja epidemiczna, było organizacyjnie
możliwe.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

 

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Treść Zarządzenia nr 11

pozostałe wiadomości