Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

PHC Polonium dla dr hab. Beaty Derkowskiej-Zielińskiej, prof. UMK

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK w laboratorium
dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK fot. nadesłano

Projekt zatytułowany: „Struktury foto-aktywne oparte na hybrydowych związkach organiczno-nieorganicznych zawierających ugrupowanie styrylochinolinowe” dotyczący współpracy dr hab. Beaty Derkowskiej-Zielińskiej, prof. UMK z Zespołu Badań Materiałowych Katedry Fizyki Stosowanej Instytutu Fizyki WFAiIS UMK w Toruniu z dr Aleksandrą Apostoluk z Institut National des Sciences Appliquées de Lyon and Institut des Nanotechnologies de Lyon uzyskał finansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Francją (NAWA PHC Polonium).

Głównym celem otrzymanego projektu jest rozszerzenie współpracy w kierunku opracowania nowej technologii wytarzania hybrydowych struktur organiczno-nieorganicznych na bazie nanocząstek tlenku cynku (ZnO) i związków organicznych z ugrupowaniem styrylochinolinowym (MeStQ) poprzez racjonalne zaprojektowanie struktur o silnej wydajności luminescencji, doborze najefektywniejszych podstawników w materiale organicznym, optymalizacji hybrydowych struktur do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED), precyzyjnej charakteryzacji właściwości foto-fizycznych otrzymanych struktur z określeniem najbardziej obiecujących materiałów, określenie ogólnej zależności struktura-właściwość foto-optyczna dla badanej klasy układów.

Wytwarzane hybrydowe struktury organiczno-nieorganiczne z ugrupowaniem styrylochinolinowym w Zespole Badań Materiałowych KFS IF WFAiIS UMK w Toruniu posiadają bardzo ciekawe właściwości foto-fizycznych. Prace nad zrozumieniem tych procesów zachodzących w nowych hybrydowych strukturach organiczno-nieorganicznych dostarczą informacji o odpowiedzialnych za nie mechanizmach fizycznych umożliwiających pełniejsze zrozumienie procesów optycznych zachodzących w tych materiałach.

Oba zespoły biorące udział w projekcie dysponują ugruntowaną wiedzą w zakresie badania właściwości foto-fizycznych związków organicznych i nieorganicznych, a także cieszą się wysoką renomą na arenie międzynarodowej w tych dziedzinach. Dlatego są one w najwyższym stopniu przygotowane do przeprowadzenia zaplanowanych działań oraz wykonania wszystkich zadań w ramach otrzymanego projektu. Ważny w tym kontekście jest też interdyscyplinarny charakter badań, łączący elementy fizyki, chemii oraz inżynierii materiałowej ze szczególnym naciskiem na badania podstawowe w dziedzinie rozwijania nowych i efektywnych hybrydowych struktur organiczno-nieorganicznych do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED).

Dodatkowo, dzięki współpracy oraz wsparciu mobilności doktorantów realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez IF WFAiIS UMK w Toruniu oraz Institut des Nanotechnologies de Lyon zostanie przygotowana rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. B. Derkowskiej-Zielińskiej, prof. UMK oraz dr A. Apostoluk (promotor zagraniczny).

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-phc-polonium-2021

Gratulujemy!

pozostałe wiadomości