Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wspomnienie zmarłych

Wieniec z róż z biało-czerwoną szarfą
fot. Andrzej Romański

W roku akademickim 2020/2021 społeczność UMK pożegnała na zawsze kilkanaście osób związanych ze środowiskiem uniwersyteckim.

W minionym roku akademickim odszedł od nas doktor honoris causa Akademii Medycznej w Bydgoszczy i były rektor Akademii Medycznej w Gdańsku prof. Stefan Raszeja, a także nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. Andrzej Kossakowski, emerytowany wykładowca Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, twórca toruńskiej szkoły fizyki matematycznej, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • prof. dr hab. Lutosław Wolniewicz, fizyk, twórca szkoły obliczeń atomowo-molekularnych, były Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • prof. dr hab. Andrzej Skowroński, pracownik Katedry Algebry i Geometrii na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk;
 • prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja, emerytowana profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletnia pracownica Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK;
 • mgr Gizela Wantoch-Rekowska, wieloletnia pracownica Studium Języków Obcych UMK;
 • dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK, wieloletni wykładowca na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK;
 • dr Elżbieta Wasilewska, wieloletnia pracownica Zakładu Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK;
 • dr Krzysztof Roman Lankauf, geograf i geomorfolog, badacz współczesnych procesów stokowych i sedymentologicznych oraz zlodowaceń Spitsbergenu;
 • prof. dr hab. Helena Dziadowiec, biolożka i gleboznawczyni, długoletnia pracownica Zakładu Gleboznawstwa UMK;
 • dr Bożena Studzińska, wieloletnia pracownica naukowo-dydaktyczna Katedry Biochemii UMK;
 • prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman, architekt, konserwator, wieloletni pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
 • prof. dr hab. Andrzej Borodo, długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji UMK;
 • dr hab. Dariusz Miklaszewski, adiunkt w Katedrze Nieliniowej Analizy Matematycznej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;
 • prof. dr hab. Wiesław Domasłowski, chemik i konserwator zabytków, nauczyciel akademicki Wydziału Sztuk Pięknych, założyciel i kierownik Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, prorektor UMK do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą;
 • dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Humanistycznego UMK, wieloletni kierownik Katedry Filologii Klasycznej;
 • prof. dr hab. Gabriel Wójcik, emerytowany pracownik Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK;
 • prof. dr hab. inż. Marek Zieliński, wieloletni pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, pierwszy kierownik Zakładu Fizyki Technicznej, Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych oraz Studium Politechnicznego;
 • prof. dr hab. Jerzy Zawadzki, wieloletni pracownik Wydziału Chemii, były zastępca dyrektora Instytutu Chemii do spraw nauki i współpracy z zagranicą;
 • dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji;
 • prof. dr hab. Wojciech Gutowski, wybitny historyk literatury, wieloletni pracownik Wydziału Humanistycznego UMK;
 • prof. dr hab. med. Stanisław Betlejewski, nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK, współtwórca polskiej szkoły otolaryngologii, prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii;
 • prof. dr hab. Józef Półturzycki, pedagog, specjalista w zakresie dydaktyki i pedagogiki dorosłych, w latach 1992-2002 związany z Instytutem Pedagogiki UMK;
 • prof. dr hab. Roman Mazur, neurolog, w latach 1985-1999 kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy;
 • dr Andrzej Zdzisław Bokiniec, archeolog, wieloletni pracownik Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych UMK;
 • dr Danuta Osowska, wieloletnia pracownica Wydziału Prawa i Administracji UMK;
 • dr Shakir Amin, pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMK;
 • dr Jerzy Kasprzyk, pracownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia na Wydziale Humanistycznym;
 • mgr Krystyna Demicka, wieloletnia pracownica Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK;
 • mgr Zofia Wiśniewska, germanistka, emerytowana wieloletnia pracownica Studium Języków Obcych.

W ostatnim roku pożegnaliśmy również kustosz dyplomowaną mgr Bożenę Bednarek-Michalską, jak również Zofię Czarnowską i Bogumiłę Tomczyk z Biblioteki Uniwersyteckiej, pracowników administracji i obsługi: mgr Wiesławę Kowalską, mgr. inż. Mirosława Malca, Kazimierza Żubkowskiego i Stanisława Łosko oraz doktorantów i studentów: Marka Orlińskiego, Stefana Fojucika, Mateusza Jastrzębskiego, Patryka Chrapkowskiego i Macieja Krajewskiego.

4 listopada o godz. 19:00 w kościele akademickim pw. św. Ducha w Toruniu odbędzie się msza święta w intencji zmarłych członków społeczności UMK.

pozostałe wiadomości