Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Zmarł prof. Marek Zieliński

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy że zmarł prof. Marek Zieliński, wieloletni pracownik Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Marek Szymon Zieliński urodził się w 1950 roku w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1975 roku uzyskując stopień magistra inżyniera elektronika. Swoją pracę naukowo – dydaktyczną rozpoczął w 1977 roku, jako asystent na Politechnice Gdańskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał z wyróżnieniem w 1985 roku na Politechnice Gdańskiej. Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika związany był od 1990 roku. Tutaj też zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki, specjalność - metrologia, nadany mu w roku 2000 przez Radę Naukową Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od roku 2003 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2013 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Rozpoczynając pracę na UMK, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. Marek Zieliński aktywnie promował rozwój kierunków technicznych starając się aby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika znaleźć mogli swoje miejsce inżynierowie. Jego działania doprowadziły do utworzenia kierunku Fizyka Techniczna, a w szczególności do utworzenia specjalności Komputerowe Systemy Sterowania. Był inicjatorem powołania kierunku Automatyka i Robotyka oraz utworzenia Studium Politechnicznego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej gdzie pełnił funkcję kierownika. Prof. Marek Zieliński aktywnie angażował się w rozwój kierunków inżynieryjno-technicznych na Wydziale poprzez wypromowanie 6 doktorów nauk technicznych, pozyskiwanie kadry naukowej z innych ośrodków oraz poprzez współpracę z Gminą Miasta Toruń.

Pracę badawczą prof. Marek Zieliński związał z metrologią wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, a w szczególności systemami pomiaru i generacji odcinka czasu. Był twórcą wielokanałowego systemu monitorowania dla spektrometrów masowych w technologii ECL, co zakończyło się uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. Otrzymane w ten sposób rezultaty oraz zapotrzebowanie na tego typu urządzenia, pozwoliły na rozpoczęcie prac nad implementacją tego rodzaju systemów w strukturach programowalnych, otwierając tym samym nowe możliwości zarówno pod względem uzyskiwanych rozdzielczości pomiaru odcinka czasu jak i intensywności rejestrowanych zdarzeń. Prace te realizowane jako projekty badawcze pozwoliły na wypromowanie czterech doktorów nauk technicznych zwiększających zaplecze naukowo-dydaktyczne Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, wydanie książki "Układy pomiaru i generacji odcinka czasu" (UMK, 2011 r.) i uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych.

Prof. Marek Zieliński był członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, członkiem IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), recenzentem w prestiżowych czasopismach, pierwszym kierownikiem Zakładu Fizyki Technicznej w Instytucie Fizyki, Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych (2017-2019) oraz Studium Politechnicznego (2005-2019), zrealizował 8 projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych, uzyskał 5 patentów, był autorem ponad 100 prac naukowych oraz wypromował na UMK ponad 120 inżynierów, licencjatów i magistrów.

Za całokształt działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej profesor Marek Zieliński otrzymał w roku 2020 nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uroczystości pogrzebowe śp. profesora Marka Zielińskiego miały miejsce 23 kwietnia br. Władze dziekańskie oraz dyrekcja Instytutu Nauk Technicznych pożegnały zmarłego. Prochy złożono do grobu na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

 

pozostałe wiadomości