Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dr Agata Karska w KPN

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do nowego składu Komitetu Polityki Naukowej. Nowa kadencja KPN rozpocznie się 1 czerwca 2020 r., a zakończy 31 maja 2022 r.

Komitet Polityki Naukowej pełni funkcje doradcze i opiniodawcze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych. Komitet zajmuje się także opiniowaniem projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

W składzie KPN zasiada 12 członków, którzy reprezentują różne dziedziny nauki. Naukowcy wybierani do składu Komitetu są także przedstawicielami najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich.

Wszyscy członkowie KPN

Dr Agata Karska - jest pracownikiem naukowym w Instytutu Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, pełnomocnikiem rektora UMK ds. doskonałości naukowej i przewodniczącą zespołu koordynującego wdrażanie strategii Uczelni Badawczej.  W 2009 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki UMK. Później odbyła studia doktoranckie w International Max Planck Research School w Garching k. Monachium, a doktorat obroniła na Uniwersytecie w Lejdzie w 2014 roku. Jest laureatką nagrody “For Women in Science” L’Oreal, UNESCO i Fundacji Christine Nusslein-Volhard w Niemczech (w 2012 roku) oraz Nagrody Naukowej “Polityki” w kategorii nauk ścisłych (w 2015 roku). Aktualnie kieruje dwiema grupami badawczymi na WFAiIS: Molecular Astrophysics Lab (MA-LAB) oraz Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy and Quantum chemistry group (TASQ). Realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (First TEAM); z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje stypendium dla wybitnych, młodych naukowców. Jest uczelnianą koordynatorką dwóch projektów dotyczących umiędzynarodowienia uzyskanych w ramach programów instytucjonalnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: "Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe" oraz "PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej."

pozostałe wiadomości