Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Dwa nowe granty NCN będą realizowane na WFAiIS

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. Paweł Tecmer i mgr Artur Nowak z WFAiIS znaleźli się wśród dwunastu naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy zdobyli granty na rozwój swoich badań w ramach konkursów OPUS 17 i Preludium 17 Narodowego Centrum Nauki. 

Konkurs PRELUDIUM jest skierowany do młodych naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. W konkursie OPUS mogą natomiast wziąć udział wszyscy naukowcy, bez względu na stopień zaawansowania kariery naukowej, posiadanego doświadczenia czy stopnia naukowego. Wybrane zostały innowacyjne projekty, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój danej dyscypliny naukowej. Pod względem liczby finansowanych w tych konkursach projektów UMK znalazł się w zestawieniu TOP 10. 

Laureaci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w konkursie OPUS 17:

 1. dr Paweł Gładziejewski z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych uzyskał grant w panelu HS1 wysokości 218 960 zł na projekt pn. "Czy mózg predykcyjny jest racjonalny? Epistemologia przetwarzania predykcyjnego";
 2. dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego uzyskała grant w panelu HS2 wysokości 213 557 zł na projekt pn. "Sploty historii przemocy - wojna, opór i postkolonialna etyka upamiętniania w angielsko- i francuskojęzycznych powieściach pierwszo-wojennych XXI w.";
 3. prof. dr hab. Jarosław Wenta z Wydziału Nauk Historycznych uzyskał grant w panelu HS3 wysokości 328 803 zł na projekt pn. "Edycja źródeł memoratywnych z klasztoru cysterskiego w Oliwie. Część I: Edycja nekrologu oliwskiego";
 4. dr Andrzej Grzywacz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych uzyskał grant w panelu NZ8 wysokości 1 624 851 zł na projekt pn. "Filogeneza i ewolucja stadiów preimaginalnych muchowatych (Diptera: Muscidae)";
 5. prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych uzyskała grant w panelu NZ9 wysokości 1 827 205 zł na projekt pn. "Salicornia europaea L. - roślina uprawna wolna od mikroorganizmów patogennych dla człowieka (Sali-Food);
 6. prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk z Wydziału Matematyki i Informatyki uzyskał grant w panelu ST1 wysokości 431 000 zł na projekt pn. "Teoria ergodyczna: połączenia, efektywna rozłączność i zastosowania";
 7. dr hab. Paweł Tecmer, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej uzyskał grant w panelu ST4 wysokości 516 860 zł na projekt pn. "W kierunku wiarygodnego i wydajnego opisu efektów korelacji elektronowej w dużych układach molekularnych: osadzanie metod typu pCCD".

Laureaci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w konkursie PRELUDIUM 17:

 1. mgr Marek Placiński z Wydziału Humanistycznego uzyskał grant w panelu HS2 wysokości 66 920 zł na projekt pn. "Badanie komunikacji internetowej z perspektywy psycholingwistycznej";
 2. mgr Marek Słupczewski z Wydziału Prawa i Administracji uzyskał grant w panelu HS5 wysokości 139 894 zł na projekt pn. "Zestawienie obszarów dopuszczalności stosowania rozumowania per analogiam w prawie podatkowym polskim oraz wybranych krajów europejskich";
 3. mgr Marta Chrzanowska z Wydziału Chemii uzyskała grant w panelu ST4 wysokości 69 800 zł na projekt pn. Potencjalna rola metalo-nieorganicznych wodorkowych kompleksów Ru(II) jako substancji modelowych do kontrolowania równowagi redoks w komórkach";
 4. mgr Artur Nowak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej uzyskał grant w panelu ST4 wysokości 80 780 zł na projekt pn. "Modelowanie chemii atomów ciężkich przy użyciu wydajnych i wiarygodnych metod geminalowych w połączeniu z korekcją typu Cl";
 5. mgr Joanna Bogusiewicz z Wydziału Farmaceutycznego uzyskała grant w panelu ST4 wysokości 209 440 zł na projekt pn. "Zastosowanie Coated Blade Spray sprzężonego ze spektrometrią mas do analizy związków endogennych w oponiakach".

Szczegóły dotyczące konkursów oraz listy rankingowe są dostępne na stronie NCN.

Granty NCN umożliwiają otrzymanie przez naukowców środków na wynagrodzenia dla osób realizujących prace w projekcie, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych (tzw. koszty bezpośrednie). W grancie przewidziane są również koszty pośrednie, czyli wydatki pośrednio związane z projektem, które są niezbędne do jego realizacji.

pozostałe wiadomości