Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Regulamin przyznawania stypendium im. dra Jana Sujkowskiego

 §1
Zgodnie z wolą pani Salomei Sujkowskiej, zwanej dalej „darczyńcą”, stypendium im. dra med. Jana Sujkowskiego, zwane dalej „stypendium”, przeznaczone jest dla studentów astronomii UMK urodzonych na ziemi chełmińskiej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§2
1. Stypendium przyznaje Rada Dziekańska Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, zwana dalej „Radą”, na początku roku akademickiego na okres 10 miesięcy. Decyzja Rady podlega zatwierdzeniu przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Otrzymanie stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie wyklucza możliwości ubiegania się o inną pomoc materialną ze środków budżetu państwa oraz innych świadczeń przyznawanych studentom.

§3
Podstawę tworzenia funduszu stypendialnego im. dra med. Jana Sujkowskiego. zwanego dalej „funduszem”, stanowią odsetki od kapitału przekazanego w depozyt Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika przez darczyńcę, na podstawie umowy darowizny z dn. 5 kwietnia l996 r. zwanej dalej „umową”.

§4
Łączna kwota stypendium wypłacona w ciągu roku nie może naruszyć zdeponowanego kapitału.

§5
Zgodnie z §1 oraz umową, o stypendium mogą się ubiegać studenci astronomii UMK urodzeni na Ziemi Chełmińskiej lub, z braku takowych, studenci astronomii UMK, którzy:
1)    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej poświadczonej kopiami zeznań podatkowych rodziców lub opiekunów,
2)   zaliczyli poprzedni rok akademicki w terminie (stypendium nie przyznaje się studentom pierwszego roku).

§6
Kandydatów do stypendium przedstawia Radzie Dziekan Wydziału na jednym z pierwszych posiedzeń w nowym roku akademickim, po uprzedniej konsultacji kandydatur z komisją wydziałową powołaną przez Dziekana w trybie par. 26 ust. 1 pkt 16  Statutu, w której skład wchodzą: Prodziekan ds. studentów, koordynator studiów na kierunku astronomia, przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału oraz pracownik Dziekanatu prowadzący sprawy studenckie.

§7
1. Przyznane stypendium nie może być wyższe niż 90 % najniższej płacy zasadniczej asystenta Wydziału obowiązującej w dniu przyznania stypendium.
2. W przypadku regulacji płac w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta, stypendium ulega odpowiednio zwiększeniu.

§8
Dziekan zawiesza wypłatę stypendium w przypadku:
a) skierowania stypendysty na urlop udzielony zgodnie z Regulaminem studiów,
b) wszczęcia wobec stypendysty postępowania dyscyplinarnego.

§9
Dziekan cofa stypendium ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając o swojej decyzji Radę oraz Rektora, gdy stypendysta zostaje:
a) skreślony z listy studentów,
b) skierowany na powtarzanie semestru.

§10
Student, który uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych o swojej sytuacji materialnej, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm. (oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 2018 r., poz./ 1600).Bezprawnie pobrane stypendium podlega zwrotowi zasilając kapitał funduszu.

Toruń, dn. 17 lutego 2020 r.

Podpisali:

Dziekan WFAiIS                                     Rektor UMK

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski     prof. dr hab. Andrzej Tretyn