Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Regulamin przyznawania stypendium im. dra Jana Sujkowskiego

 §1
Zgodnie z wolą pani Salomei Sujkowskiej, zwanej dalej „darczyńcą”, stypendium im. dra med. Jana Sujkowskiego, zwane dalej „stypendium”, przeznaczone jest dla studentów astronomii UMK urodzonych na ziemi chełmińskiej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§2
1. Stypendium przyznaje Rada Wydziału Fizyki i Astronomii, zwana dalej „Radą”, na początku roku akademickiego na okres 10 miesięcy. Decyzja Rady podlega zatwierdzeniu przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2. Otrzymanie stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie wyklucza możliwości ubiegania się o inną pomoc materialną ze środków budżetu państwa oraz innych świadczeń przyznawanych studentom.

§3
Podstawę tworzenia funduszu stypendialnego im. dra med. Jana Sujkowskiego. zwanego dalej „funduszem”, stanowią odsetki od kapitału przekazanego w depozyt Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika przez darczyńcę, na podstawie umowy darowizny z dn. 5 kwietnia l996 r. zwanej dalej „umową”.

§4
Łączna kwota stypendium wypłacona w ciągu roku nie może przekroczyć łącznej kwoty odsetek. Odsetki nie wykorzystane na wypłatę stypendium powiększają kapitał funduszu.

§5
Zgodnie z §1 oraz umową, o stypendium mogą się ubiegać studenci astronomii UMK urodzeni na Ziemi Chełmińskiej lub, z braku takowych, studenci astronomii UMK, którzy:

  1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej poświadczonej kopiami zeznań podatkowych rodziców lub opiekunów,
  2. zaliczyli poprzedni rok akademicki w terminie (stypendium nie przyznaje się studentom pierwszego roku).

§6
Kandydatów do stypendium przedstawia Radzie Dziekan Wydziału na pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim po uprzedniej konsultacji kandydatur z komisją dydaktyczną Rady oraz Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego.

§7
1. Przyznane stypendium nie może być wyższe niż 90 % najniższej płacy zasadniczej asystenta Wydziału obowiązującej w dniu przyznania stypendium.
2. W przypadku regulacji płac w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta, stypendium ulega odpowiednio zwiększeniu.

§8
Dziekan zawiesza wypłatę stypendium w przypadku:

  1. skierowania stypendysty na urlop z powodu poważnej choroby jego samego lub członka najbliższej rodziny (rodzica, opiekuna, współmałżonka, dziecka lub podopiecznego),
  2. wszczęcia wobec stypendysty postępowania dyscyplinarnego.

§9
Dziekan cofa stypendium ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając o swojej decyzji Radę oraz Rektora, gdy stypendysta zostaje:

  1. skreślony z listy studentów,
  2. skierowany na powtarzanie semestru,
  3. skierowany na urlop z innego powodu niż określono w §8 ust. 1.

§10
Student, który uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych o swojej sytuacji materialnej, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej (Dz. U. Nr 65 z dn. 27.09.1990 r.) i karnej (art. 247 Kodeksu Karnego). Bezprawnie pobrane stypendium podlega zwrotowi zasilając kapitał funduszu.

Toruń, dn. 2 września 1996 r.
Podpisali:
Kwestor UMK, mgr Henryk Heldt; Dziekan WFAiIS, prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch; Rektor UMK, prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski