Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Wydziałowa komisja stypendialna

STYPENDIUM SOCJALNE

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej na UMK

www.stypendia.umk.pl

UWAGA !

Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy (na okres do 5 m-cy, nie dłużej niż do lutego) i na semestr letni (na okres do 4 m-cy, nie dłużej niż do czerwca)

Generator wniosków o stypendium socjalne na semestr zimowy 2021/2022 zostanie uruchomiony od dnia 18.10.2021 r. od godz. 12:00 do 5.11.2021 r. do godz. 23:59

Ponowne uruchomienie generatora wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy 2021/2022 nastąpi w terminie od 10 listopada 2021 r. od godz. 6:00 do 28 lutego 2022 r. do godz. 15:00

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Generator wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony od dnia 18.10.2021 r. od godz. 12:00 do 5.11.2021 r. do godz. 23:59

Ponowne uruchomienie generatora wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych nastąpi w terminie od 10 listopada 2021 r. od godz. 6:00 do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

 

Uwaga!!! Jeżeli ktoś złoży wniosek do 5 listopada, to będzie miał przyznane stypendium od października, natomiast jeżeli ktoś złoży wniosek od 10 listopada, to będzie miał przyznane stypendium od listopada – zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, par. 8 ust. 1a lub par. 15 ust. 3.

 

UWAGA!  SKŁADANIE WNIOSKÓW W OKRESIE PANDEMII

Wnioski o stypendia należy wypełniać w elektronicznym generatorze wniosków w USOS (instrukcja wypełniania dostępna stronie http://www.stypendia.umk.pl/?page_id=15), a po wydrukowaniu i dołączeniu wymaganych dokumentów przesłać pocztą do składu orzekającego Komisji Stypendialnej koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej” – dotyczy tylko wniosków o stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych.

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

  1. Stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosić będzie w zależności od dochodu:
Poziom dochodu (zł) wysokość stypendium (zł)
0-1051,70 1100

Stypendium socjalne przyznaje się na okres do 5 miesięcy

2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wynosić będzie w zależności od dochodu:

Poziom dochodu (zł) wysokość stypendium (zł)
0-1051,70 1285

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznaje się na okres do 5 miesięcy

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosić będzie w zależności od stopnia niepełnosprawności:

Stopień niepełnosprawności wysokość stypendium (zł)
Znaczny 900
Umiarkowany 700
Lekki 500

 

Komisja zajmuje się przyznawaniem:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla studentów niepełnosprawnych.

Skład Komisji Stypendialnej na WFAiIS:

przewodniczący – mgr Joanna Szoppe-Kupijaj

członek – Dawid Jankowski

członek – Klaudia Kowalczyk

Kontakt z członkami komisji jest możliwy tylko po uprzednim umówieniu się na dany termin z zachowaniem reżimu sanitarnego. W tej sprawie proszę o kontakt mailowy: jsk@umk.pl lub telefoniczny:  56 611-32-81.

DYŻUR KOMISJI w listopadzie:

poniedziałek od godz. 10:00 do 14.00

środa od godz. 10:00 do 14:00

 

Kontakt:

Komisja Stypendialna na WFAiIS

ul. Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń
pok. 358 Dziekanat lub pok. 327 (obok szatni)

oraz

mgr Joanna Szoppe-Kupijaj

telefon: +48 56 611 3281

e-mail: jsk@fizyka.umk.pl

 

Uwaga dot. zapomogi!

Wnioski o przyznanie zapomogi należy składać za pośrednictwem poczty na adres:

Komisja Stypendialna UMK, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, pok. 408

Szczegółowe informacje nt. zapomóg znajdują się na stronie:

http://www.stypendia.umk.pl/zapomoga-2