Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Przewód doktorski – procedura

1. Wniosek i załączniki:

 • wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór),
 • dyplom lub kopia dyplomu,
 • CV naukowe wraz z wykazem osiągnięć naukowych (zwłaszcza publikacje w ważnych czasopismach recenzowanych, o zasięgu co najmniej krajowym, konferencje, osiągnięcia w dziedzinie, działalność popularyzująca naukę itp),
 • propozycja tematu, koncepcja rozprawy doktorskiej (konspekt, szkic problematyki) (wzór),
 • propozycja osoby do pełnienia funkcji promotora, drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego,
 • opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach naukowych kandydata,
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat już ubiegał się o stopień,
 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; jeśli kandydat posiada jeden z certyfikatów wymienionych w załączniku do rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu postępowania w przewodach i załączy taki certyfikat, wówczas może być zwolniony ze zdawania egzaminu doktorskiego z języka obcego (lista certfikatów),
 • wniosek o zgodę na przedstawienie rozprawy w języku innym niż polski, jeśli kandydat planuje przygotowanie rozprawy w języku obcym,
 • oświadczenie o wykonaniu 6 kopii rozprawy doktorskiej na własny koszt (wzór),
 • zaświadczenie z o statusie doktoranta.

Jeśli o stopnień naukowy ubiega się osoba nie będąca pracownikiem lub doktorantem UMK wymagana jest deklaracja w sprawie pokrycia kosztów przewodu: jeśli koszty przewodu będą pokrywane przez jakąś instytucję wówczas deklarację wystawia ta instytucja, reprezentowana przez osobę mającą umocowanie do złożenia takiej deklaracji. Jeśli koszty przewodu pokrywa sam kandydat, wówczas deklarację składa i podpisuje sam kandydat. W toku przewodu jest sporządzana umowa w sprawie pokrycia kosztów, gdzie określa się szczegółowe warunki płatności. W zależności od tego, kto pokrywa koszty, umowa zawierana jest z instytucją lub kandydatem.

Uwaga: Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez kandydata wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanych przez ministra własciwego do spraw nauki  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn.zm.) lub w recenzowanych materiałach z międdzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego –  Art. 11, ust 2. Ustawy o stopniach i tytule naukowym (…). Do dokumentacji należy załączyć tą publikację.

Należy równiez przygotować krótką prezentację multimedialną dla Rady Naukowej Instytutu Fizyki i przesłać ją tydzień przed posiedzeniem na adres: monikac@fizyka.umk.pl. Prezentacja powinna zawierać: CV naukowe kandydata ze zdjęciem, tytuł pracy doktorskiej, nazwisko poroponowanego promotora (jeśli jest to również promotora pomocniczego i kopromotora), składy komisji do przeprowadzenie egzaminów doktorskich.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest również uzupełnienie bazy EGPS o dane dotyczące działalności naukowej i dostarczenie pełnej dokumentacji minimum 2 tygodnie przed spotkaniem Rady IF (termin ten będzie restrykcyjnie przestrzegany).

2. Wszczęcie przewodu przez Radę Naukową IF UMK, wraz z powołaniem promotora i komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich.

 • dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej (fizyka lub biofizyka) – komisja w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora albo promotora i kopromotora,
 • dyscyplina dodatkowa (wykaz) –  komisja w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej,
 • nowożytny język obcy – komisja w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej.

Członkiem każdej komisji jest promotor. Promotor pomocniczy powiększa skład komisji.

3. Terminy egzaminów ustalane są z członkami komisji egzaminacyjnej. Kandydat na dwa tygodnie przed egzaminem przesyła informację o nim do sekretariatu IF na adres: monikac@fizyka.umk.pl. Sekretariat przygotowuje protokoły i umowy dla egzaminatorów.

4. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską (6 egzemplarzy). Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym równiez streszczeniem w języku polskim. Do sekretariatu przekazywana jest również rozprawa doktorska i streszczenia w wersji elektronicznej. Promotor przedstawia rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią przewodniczącemu Rady Naukowej IF UMK. Cała dokumentacja powinna trafić do sekretariatu 2 tygodnie przed Radą.

5. Rada Naukowa IF UMK powołuje dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce ogranizacyjnej innej niż ta, ktorej pracownikiem (doktorantem) jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i nie będących członkami Rady Naukowej IF UMK. Na tym samym posiedzeniu Rada powołuje również komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego (skład: promotor, kopromotor, promotor pomocniczy, recenzenci, 7 samodzielnych pracowników naukowych). Propozycja skadu komisji i recenzentów wychodzi od kandydata. Kandydat przygotowuje na posiedzenie Rady IF prezentację, którą sam referuje (ma na to około 5 minut). Prezentacja powinna zawierać: tematykę pracy, tezę i cel pracy, tło pracy, metody i otrzymane wyniki oraz wynikające z nich konkluzje (5 slajdów). Na końcu prezentacji nalezy umieścić dodatkowe slajdy zawierające tytuł pracy, nazwisko promotora, proponowanych recenzentów i skład komisji do egzaminu doktorskiego.

6. Po otrzymaniu recenzji Przewodniczący Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego (obrony) zwołuje zebranie, na którym ustalony zostaje termin obrony.

7. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej (UWAGA prezentacja nie może oprzekraczac 20 minut), a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. Następnie przewodniczący komisji otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata.

8. Stopień naukowy doktora nadaje Rada Naukowa IF UMK na najbliższym posiedzeniu.

9. Warunki uznania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą:

 • wniosek o wyróżnienie wraz z uzasadnieniem zawarty we wszystkich recenzjach,
 • ocena dobra lub wyższa z egzaminu z dyscypliny podstawowej,
 • przynajmniej dwie publikacje w tematyce doktoratu, w tym jedna z listy filadelfijskiej (wymagany nr DOI).