Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia dla pracowników


Organizacja kształcenia w semestrze zimowym

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 186 Rektora UMK z dnia 27 września w sprawie organizacji kształcenia na UMK.
https://www.umk.pl/koronawirus/organizacja-zajec-dydaktycznych-oraz-dzialalnosc-naukowa/186_Rektor_-_ksztalcenie_-_27.09.2021.pdf
W szczególności proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie związane z zachowaniem reżimu sanitarnego od 1 października:
1) Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, bary, toalety), jak i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych.
2) Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
3) Naruszenie obowiązku, o którym mowa w punkcie 1), uniemożliwia doktorantom, studentom i innym uczestnikom procesu kształcenia uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych. Nieobecność na zajęciach z tego powodu traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną.
4) W czasie zajęć trwających 90 minut prowadzący ustala jedną trwającą 10 minut przerwę wliczaną do czasu zajęć.
5) W miarę możliwości nauczyciel akademicki powinien ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy miejscami studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia.
Jacek Jurkowski
Prodziekan ds kształcenia


Zarządzenie Dziekana WFAiIS w sprawie zasad prowadzenia zajęć

Zarządzenie nr 3/2020-2024 Dziekana WFAiIS w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

więcej informacji


Stypendium dla doktoranta w grancie BEETHOVEN NCN kierowanym przez dr Karolinę Słowik

Dr Karolina Słowik poszukuje stypendysty do realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki BEETHOVEN. Opis oferty i wymagania znajdują się w pliku.


Programista systemów wbudowanych

Oferta pracy dla studentów ostatniego roku lub absolwenci kierunków: informatyka, fizyka, automatyki i robotyka lub pokrewnym.

Więcej informacji.


Ph.D. position within NCN Preludium BIS-2 project

Four-year Ph.D. position starting October 1. 2021, available in the Institute of Physics Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland under PRELUDIUM BIS-2 Project No. 2020/39/O/ST4/00005 entitled “From Coupled Cluster theory to accurate semi-local Kohn-Sham correlation functional” (leader prof. dr. hab. Ireneusz Grabowski ig@fizyka.umk.pl). 

More information.


Stypendium dla dokotranta w projekcie NCN kierowanego przez prof. S. Maćkowskiego

Nazwa stanowiska: doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej informacji


Obowiązek informowania o przyjazdach z zagranicy

Szanowni Państwo,
proszę zwrócić uwagę na przytoczony poniżej §8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

"1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:
         1)      przyjeździe z zagranicy;
         2)      pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznego dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;
         3)      podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
3. Osoby o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego.
4. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej".

W związku z powyższymi zapisami, uprzejmie proszę Państwa o niezwłoczne przekazywanie wskazanych informacji drogą e-mailową swoim bezpośrednim przełożonym. W szczególności:
1) pracownicy i doktoranci powinni poinformować bezpośredniego przełożonego, jak również właściwego dyrektora instytutu i Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK,
2) studenci powinni poinformować dr hab. Annę Bartkiewicz, prof. UMK, Prodziekan ds. Studentów oraz Dziekanów WFAiIS: prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego i dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego, prof. UMK.

Dodatkowo proszę Państwa o podanie adresu domowego (jest to niezbędne, by wypełnić obowiązek zgłoszenia  wynikający z punktu 2 paragraf 8 Zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r.).

Łącząc wyrazy szacunku,
Jadwiga Zielińska


Zarządzenie Dziekana z 13 marca 2020 r.

Studenci, Pracownicy i Doktoranci WFAiIS

Szanowni Państwo, 
w związku z decyzjami

ws zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zarządzam:
zamknięcie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dla wszystkich studentów i doktorantów do dnia 25.03.2020 ze skutkiem natychmiastowym.

więcej informacji


Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 15.03.2020 trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021, w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji


Oferta dla studenta w projekcie FNP First Team dr. P. Kolenderskiego

Więcej informacji w załączniku


Czas na wnioski do programu PROM

Zapraszamy pracowników i doktorantów do składania wniosków o dofinansowanie staży i wyjazdów konferencyjnych w ramach drugiej edycji programu PROM - międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na UMK.
https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26366
N
abór trwać będzie do 6 listopada 2019 r.


Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów Erasmus+

Do 4 listopada 2019 r. trwa na naszej Uczelni rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2019/2020, w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji


Dostęp do elektronicznej bazy bibliotecznej NASBI

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowego dostępu online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków przede wszystkim Wydawnictwa Helion, a także Onepress, Oxford University Press, Sensus, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Videopoint i innych z zakresu informatyki, ekonomii, biznesu, psychologii, HR, nauk społecznych, prawa, kultury i sztuki oraz historii.

więcej informacji


W pierwszym tygodniu czerwca odbędą się w Toruniu dwa spotkania, które mogą być szczególnie interesujące dla naszych studentów i pracowników, polecamy:

 


Organizacja zajęć semestru letniego

Szanowni Państwo, 25 lutego rozpoczyna się semestr letni, który potrwa do 18 czerwca. Wzorem lat ubiegłych, z powodów organizacyjnych, część zajęć (szczególnie dla I roku) rozpoczyna się z opóźnieniem lub kończy przedwcześnie. 
Dotyczy to w szczególności: 

więcej informacji


Projekt InterAPS - pierwszy nabór

7 stycznia 2019 roku rozpoczął się pierwszy nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kady akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

więcej informacji


Konkurs na stanowisko post-doc projekcie TEAM dr. hab. I. Grulkowskiego, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zaprasza do wysyłania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko postdoka w projekcie pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

więcej informacji


Konkurs na stypendium studenckie i doktoranckie w ramach projektu SONATA-BIS dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta i doktoranta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

więcej informacji