Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Prof. Marek Zieliński (1950 – 2021)

Marek Szymon Zieliński urodził się w 1950 roku w Łodzi. Studia ukończył na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1975 roku, uzyskując stopień magistra inżyniera elektronika. Swoją pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1977 roku jako asystent na Politechnice Gdańskiej. Tam też w 1985 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Od 1990 roku związany był z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki ze specjalnością w zakresie metrologii, nadany mu w roku 2000 przez Radę Naukową Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od roku 2003 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na UMK, a w 2013 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Rozpoczynając pracę na UMK, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, prof. Marek Zieliński aktywnie promował rozwój kierunków technicznych, starając się, aby na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika znaleźć mogli swoje miejsce inżynierowie. Jego działania doprowadziły do utworzenia kierunku fizyka techniczna, a w szczególności do utworzenia specjalności komputerowe systemy sterowania. Był inicjatorem powołania kierunku automatyka i robotyka oraz utworzenia Studium Politechnicznego na WFAiIS, gdzie pełnił funkcję kierownika. Prof. Marek Zieliński aktywnie angażował się w rozwój kierunków inżynieryjno-technicznych na Wydziale poprzez wypromowanie sześciu doktorów nauk technicznych, pozyskiwanie kadry naukowej z innych ośrodków oraz współpracę z Gminą Miasta Toruń.

Pracę badawczą prof. Marek Zieliński związał z metrologią wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, a w szczególności z systemami pomiaru i generacji odcinka czasu. Był twórcą wielokanałowego systemu monitorowania dla spektrometrów masowych w technologii ECL. Otrzymane w ten sposób rezultaty oraz zapotrzebowanie na tego typu urządzenia pozwoliły na rozpoczęcie prac nad implementacją tego rodzaju systemów w strukturach programowalnych, otwierając tym samym nowe możliwości zarówno pod względem uzyskiwanych rozdzielczości pomiaru odcinka czasu, jak i intensywności rejestrowanych zdarzeń. Prace te, realizowane jako projekty badawcze, pozwoliły na wypromowanie czterech doktorów nauk technicznych, wydanie książki “Układy pomiaru i generacji odcinka czasu” (UMK 2011) i uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych.

Prof. Marek Zieliński był członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, członkiem IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), recenzentem w prestiżowych czasopismach, pierwszym kierownikiem Zakładu Fizyki Technicznej w Instytucie Fizyki, Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych (2017 – 2019) oraz Studium Politechnicznego (2005 – 2019), zrealizował 8 projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych, uzyskał 5 patentów, był autorem ponad 100 prac naukowych oraz wypromował na UMK ponad 120 inżynierów, licencjatów i magistrów.

Za całokształt działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej profesor Marek Zieliński otrzymał w roku 2020 nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.