Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail: dostepnosc@umk.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Żądanie można wysłać drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@umk.pl.

W takim żądaniu należy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swój adres e-mail lub adres zamieszkania,
  • adres strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiemy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów to wskażemy nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja lub zaproponowane rozwiązania będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować:

  • pisemnie na adres: Zespół Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, ul. Reja 25, 87-100 Toruń
  • pocztą elektroniczną na adres: dostepnosc@umk.pl
  • ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania sporządzi pracownik Uczelni.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.