Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Bieżące ogłoszenia

Konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2021/2022.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski Ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2021/2022.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:
PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
I miejsce - tys. zł bruttoII miejsce – 5 tys. zł bruttoIII miejsce 3 tys. zł brutto
PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
I miejsce - tys. zł bruttoII miejsce – tys. zł bruttoIII miejsce – tys. zł brutto
NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC – 1,5 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2021/2022, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2021 roku a 31 grudnia 2022 roku.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji SpołecznejUrząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci

Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 202roku
(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy)