Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3317
Nr pokoju: 469
Email: ig@fizyka.umk.pl
Konsultacje: Poniedziałek 10.00-12.00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Mechaniki Kwantowej
Stanowisko: Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne, profesor (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: Dyrektor Instytutu Fizyki
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~ig
ResearcherID:
A-6202-2008
Google Scholar: nDZht1gAAAAJ
ORCID: 0000-0002-5661-5659
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
 • Rozwijanie metod ab initio opisu korelacji elektronowej, w szczególności metod wielociałowych i DFT.
 • Prowadzący badania: prof. dr hab. Grabowski Ireneusz
  Współpracownicy: dr Szymon Śmiga, mgr Adam Buksztel, Mateusz Witkowski
  Opis: Rozwój metod opisu korelacji elektronowej w ramach metod opartych na funkcji falowej (WFT) i gęstości elektronowej (DFT). W szczególności rozwijane będą nowe metody w ramach metod sprzężonych klasterów (Coulpled Cluster), wielociałowego rachunku zaburzeń (Many Body Perturbation Theory) i teorii funkcjonału gęstości (Density Functional Theory).
 • Opracowanie nowych, poprawnych i efektywnych funkcjonałów i potencjałów korelacyjno-wymiennych w metodzie DFT.
 • Prowadzący badania: prof. dr hab. Grabowski Ireneusz
  Współpracownicy: dr Szymon Śmiga, mgr Adam Buksztel, Mateusz Witkowski
  Opis: Jednym z podstawowych celów badań jest poszukiwanie nowych funkcjonałów korelacyjno-wymiennych w teorii funkcjonałów gęstości(DFT)a w szczególności rozwój metod DFT wykorzystujących funkcjonały zależne explicite od orbitali. W oparciu o metody ab initio WFT poszukiwane są zarówno coraz dokładniejsze metody i funkcjonały jak i ich przybliżone wersje, pozwalające na efektywne obliczenia dla realistycznych układów bez utraty zalet i dokładności pełnej metody. Taka zależność od orbitali w DFT, w sposób naturalny prowadzi do metody optymalizowanego potencjału efektywnego (Optimized Effective Potential - OEP). Dlatego też, kolejnym bardzo ważnym celem jest taka konstrukcja nowych funkcjonałów OEP, aby były one pozbawione ograniczeń pojawiających się w obecnych implementacjach metody OEP związanych między innymi ze sposobem rozwiązywania równań całkowych Friedholma I rodzaju. Naturalnym uzupełnieniem badań teoretycznych jest rozwój i numeryczna implementacje opracowanych metod, tak aby mogły być wykorzystane zarówno do testowych jak i realistycznych (także dla układów otwartopowłokowych) obliczeń w chemii kwantowej i fizyce. Kolejny cel to zastosowanie nowo uzyskanych metod wymiennokorelacyjnych OEP, do wciąż nierozwiązanych w ramach DFT zagadnień, takich jak dokładny opis oddziaływań dalekozasięgowych, różnych efektów korelacyjnych oraz np. opisu położenia poziomów w złączach metal-molekuła, a także symulacja zachowań ciał stałych z periodycznymi warunkami brzegowymi w celu wyznaczenia własności optoelektronicznych tych materiałów, takich jak przerwy energetyczne czy wiązania ekscytonowe.