Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3277
Nr pokoju: 478A
Email: szsmiga@fizyka.umk.pl
Konsultacje: środa 14-16.
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Mechaniki Kwantowej
Stanowisko: adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: -
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~szsmiga
ResearcherID:
C-9070-2015
Google Scholar: vPBch84AAAAJ
ORCID: 0000-0002-5941-5409
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
  • Rozwijanie metod ab initio opisu korelacji elektronowej, w szczególności metod wielociałowych i DFT.
  • Prowadzący badania: prof. dr hab. Grabowski Ireneusz
    Współpracownicy: dr Szymon Śmiga, mgr Adam Buksztel, Mateusz Witkowski
    Opis: Rozwój metod opisu korelacji elektronowej w ramach metod opartych na funkcji falowej (WFT) i gęstości elektronowej (DFT). W szczególności rozwijane będą nowe metody w ramach metod sprzężonych klasterów (Coulpled Cluster), wielociałowego rachunku zaburzeń (Many Body Perturbation Theory) i teorii funkcjonału gęstości (Density Functional Theory).
  • Rozwój dokładnych, zależnych od gęstości funkcjonałów i potencjałów energii kinetycznej z wykorzystaniem metod "ab initio"
  • Prowadzący badania: dr Śmiga Szymon
    Opis: Głównym celem projektu jest opracowanie nowych i dokładnych funkcjonałów KE zależnych od gęstości, ich implementacja i zastosowanie w ważnych, rzeczywistych nano- i bio-układach. W tym celu wykorzystane zostaną narzędzia i metody, do tej pory, bardzo dobrze znane i stosowane w tworzeniu funkcjonałów i potencjałów XC. Bardziej szczegółowo, planujemy zastosować metodę optymalnego potencjału efektywnego (the optimized effective potential method - OEP) w celu uzyskania dokładnych, przestrzennych reprezentacji potencjałów KE, dla różnych atomów i cząsteczek. Następnie potencjały te będą zmapowane na przestrzeń zdefiniowaną przez kilka semi-lokalnych deskryptorów gęstości (np. energię kinetyczną Thomasa-Fermi'ego, zredukowany gradient oraz laplasjan gęstości) w celu otrzymania dokładnych, semi-lokalnych zależnych od gęstości przybliżeń potencjałów KE. W celu rekonstrukcji funkcjonału KE wykorzystana zostanie technika całek po trajektoriach stosowana do tej pory przy w kontekście funkcjonałów XC. Dodatkowo zbadamy także nie-addytywne potencjały i funkcjonały KE używane w metodach typu „subsystem DFT”, za pomocą tzw. warunków gęstości, wcześniej stosowanych w ramach "ab initio" DFT.