Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Prodziekan ds. Studentów — dr hab. Anna Bartkiewicz

Zakres obowiązków:

 1. Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów, m.in.:
  • skreślenia z listy studentów,
  • kierowanie na powtarzanie roku,
  • urlopy dziekańskie,
  • przeniesienia na inny wydział lub uczelnię.
 2. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów (stypendia, domy studenckie).
 3. Rozpatrywanie innych indywidualnych spraw studentów Wydziału (m.in. opłaty na studia, sprawy związane z kredytami studenckimi, itp.).
 4. Nadzór nad zagranicznymi i krajowymi wymianami studentów.
 5. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi, wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów.
 6. Nadzór nad praktykami i stażami studentów.
 7. Nadzór nad studiami doktoranckimi, w tym sprawy socjalno-bytowe doktorantów.
 8. Nadzór nad rekrutacją na studia.
 9. Koordynacja działań związanych z oceną zajęć dydaktycznych.
 10. Koordynacja spraw związanych z oceną jakości kształcenia.

telefon: +48 56 611 3040
email: annan@astro.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 830  1030 i czwartek: 1300 – 1500
w lipcu: wtorek 8:30-10:00