Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dla pracowników

Wyniki ankiety dla absolwentów 2015

Zadowolenie z odbytych studiów

Zarządzenie Dziekana WFAiIS nr 1/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim WFAiIS

Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 , poz. 572 z późn. zm.) , w związku z Uchwałą Senatu UMK nr 63 z dnia 26 czerwca 2007 r. zarządza się, co następuje:

Kodeks etyki pracownika naukowego

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Dokument ten na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PAN z 30 kwietnia 2010r. opracowała Komisja do spraw etyki w nauce PAN, której członkami zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki oraz rektorzy prestiżowych uczelni.

Zarządzenie Dziekana WFAiIS nr 7/2012

w sprawie sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników WFAiIS UMK w Toruniu