Wyniki ankiety dla absolwentów 2016

Zadowolenie ze studiowania ankieta dla absolwentów

Poniżej zaprezentowano wyniki badania ankietowego absolwentów na temat zadowolenia z zakończonych studiów (wersja PDF). Od 2009 r. przeprowadza się je stosując papierową formę kwestionariusza (skala odpowiedzi: niezadowolenie, zadowolenie, nie mam zdania) udostępnianego studentowi przy okazji jego wizyty w dziekanacie w terminie od dnia jego egzaminu dyplomowego aż do uroczystości wręczenia dyplomów.

Na otwarte pytanie o najlepszego dydaktyka Wydziału wskazano w 2016 r. 23 nauczycieli. Największą liczbę głosów oddano na dr. Tomasza Tarczewskiego oraz, po raz kolejny, na prof. Wiesława Nowaka.

W indywidualnych komentarzach w 2016r. wyszczególniono pozytywne strony Wydziału: kompetentność i przyjazne nastawienie pracowników dziekanatu, podobnie oceniono, jako przyjazne, nastawienie większości prowadzących, możliwość korzystania z nowoczesnych technologii Wydziału, możliwość indywidualnego ustalenia z prowadzącymi terminów zajęć i zaliczeń, dobre wyposażenie pracowni laboratoryjnych w Studium Politechnicznym, nauczanie darmowych odpowiedników programów komercyjnych, dostępność miejsca relaksu i odpoczynku. Absolwenci wskazali też na słabe strony Wydziału: brak realizacji postulatów z poprzednich ankiet, system organizacji praktyk, system rejestracji na zajęcia, brak punktu ksero w Instytucie Fizyki, ograniczona liczba miejsc na niektórych kursach komputerowych, niski poziom lektoratów. Studenci kierunku Informatyka Stosowana postulują zmniejszenie liczby zajęć z fizyki i matematyki na korzyść informatycznych. Wskazywano też, by lektoraty odbywały się w budynku Instytutu Fizyki.
Warto zaznaczyć,  że w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 lektoraty będą częściowo odbywały się w Instytucie Fizyki (dostępność sal), Komisja Dydaktyczna współpracując z Wydziałową Radą ds. Jakości Kształcenia zmieniła siatki godzin dla wszystkich kierunków pod wpływem opinii społeczności Wydziału. W szczególności na kierunku Informatyka Stosowana planowane jest utworzenie pięciu nowych specjalności, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Poniżej na diagramach zaprezentowano: górny panel sumaryczne wyniki ankiet wypełnionych przez absolwentów od 2009 r. do 2016 r. włącznie oraz dolny panel wyniki ankiet z edycji 2016 (ze względu na niską zwrotność ankiet absolwentów astronomii i materiałów współczesnych technologii zestawień dla ostatniej edycji nie podano): kolorem zielonym oznaczono zadowolenie, czerwonym niezadowolenie, a zółtym brak zdecydowanej opinii. W tabeli podano zaś liczby absolwentów poszczególnych kierunków, którzy wzięli udział w ankiecie w poszczególnych latach.

Wyniki potwierdzają utrzymujące się wielkie uznanie dla pracy dziekanatu i biblioteki Wydziału. Ankietowani są nadal w zdecydowanej większości zadowoleni z nauczycieli oraz ze zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Organizacja studiów i baza lokalowa została pozytywnie oceniona przez połowę absolwentów. Najmniejsze zadowolenie dotyczy przydatności lektoratów i pracy Wydziałowych organizacji studenckich.

Opinie absolwentów poszczególnych kierunków

Astronomia (ankietowane 23 osoby, w edycji w 2016r. uczestniczyła tylko jedna osoba).

 

Automatyka i robotyka (103 osoby ankietowane, w tym 16 osób w edycji w 2016r.)

 

Fizyka (70 osób ankietowanych, w tym 5 w 2016r.)

 

Fizyka techniczna (77 osób ankietowanych, w tym 8 osób w 2016r)

 

Informatyka stosowana (91 osób ankietowanych, w tym 19 osób w edycji 2016)

 

Materiały współczesnych technologii (ankietowanych 12 osób, w tym 3 w 2016r.)

 

Absolwenci roku Astronomia Automatyka i robotyka Fizyka Fizyka techniczna Informatyka stosowana Materiały współczesnych technologii Razem
  2008/2009    0     5   25   14    –    –    44
  2009/2010    8     7   12   23    –    –    50
  2012/2013    4   34   11   15   30    6  100
  2013/2014    6   19     7   12   15    3    62
  2014/2015    4   22   10     5   27    0    68
  2015/2016    1   16     5     8   19    3    52
Razem  23
 103
  70
  77
  91
  12
 376