Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Stypendium im. dra med. Jana Sujkowskiego

W roku 1996 doktor Salomea Sujkowska przekazała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika darowiznę z przeznaczeniem na stypendia dla studentów astronomii urodzonych na Ziemi Chełmińskiej i pozostających w niedostatku. Stypendium to nazwała imieniem swego ojca, dra Jana Sujkowskiego, miłośnika astronomii.

Regulamin przyznawania Stypendium im. dra med. Jana Sujkowskiego